x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS2 Syventävät metodiopinnot 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
PUVIn yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Syvennytään vähintäänkin yhteen puheviestinnän tutkimusmenetelmään.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää hyvin vähintäänkin yhden puheviestinnän tutkimusmenetelmän käyttöä. Hän osaa soveltaa menetelmää tutkimuksen aineistonkeruuseen ja -analyysiin ja pystyy sen pohjalta arvioimaan menetelmän käytettävyyttä.

Sisältö

Tutkimusmenetelmiin perehtyminen ja harjoitustyö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 14 t 0 t

Kurssi ja harjoitustyö tai erikseen sopien toisessa oppiaineessa suoritettava korvaava metodikurssi tai itsenäinen tutkimusmenetelmään perehdyttävä tehtävä tai tutkimusryhmän toimintaan osallistuminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintojakson voi suorittaa myös osallistumalla tutkimusryhmän toimintaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Ruusuvuori, Nikander& Hyvärinen (toim.): Haastattelun analyysi. Vastapaino, 2010. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.
  2. Wrench et al.: Quantitative research methods for communication. Oxford University Press, 2008
  3. Heikkilä : Tilastollinen tutkimus. 7. uud. p. Edita, 2010.
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö