x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA11 Kerronnan monet muodot 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Teatterin ja draaman tutkimuksen yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kerronnan eri muotoihin ja analyysimenetelmiin. Hän tunnistaa erilaisia multimodaalisia kerronnan rakenteita, keinoja ja konventioita erilaisista ihmistoiminnan ympäristöistä, kulttuuri-ilmiöistä, mediatuotteista sekä journalistisista lajityypeistä. Opiskelija ymmärtää kerronnallisuuden perustavan aseman ja monet roolit kulttuurissa, tuntee esitysten ja kertomusten eri muotoja sekä kerronnan välineiden mahdollisuuksia ja rajoituksia. Oppimaansa hyödyntäen hän pystyy tuottamaan analyyttisen näkökulman sisältävän ja eri viestintäympäristöihin sijoittuvan kerronnallisen kokonaisuuden.

Sisältö

Kertomuksiin ja multimodaaliseen esittämiseen liittyvien peruskäsitteiden hahmottaminen, kerronnallisuuden erityispiirteiden tunnistaminen ja valmiudet eritellä niitä, erilaiset analyysiharjoitustehtävät sekä kerronnallisten esitysten tuottaminen tutkimustiedon pohjalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Luennot ja harjoitukset (2 op) sekä harjoitustyö (3 op), jossa jäsennetään, analysoidaan ja mahdollisesti tuotetaan jokin median ja kulttuurin ympäristöihin kuuluva kerronnallinen esitys hyödyntäen vastuuopettajan kanssa sovittavaa tutkimuskirjallisuutta.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti (2 op) ja erikseen sovittava harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään mm. seuraavia teoksia:

Altman: Elokuva ja genre. 2002
Bacon: Audiovisuaalisen kerronnan teoria. 2004
Lundby: Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media. 2008
Berning: Narrative Means to Journalistic Ends: A Narratological Analysis of Selected Journalistic Reportages. 2011
Ryan: Narrative across Media: The Languages of Storytelling. 2004
Lehmann: Draaman jälkeinen teatteri. 2009
Korhonen & al.: Aristoteleen Runousoppi. 2012
Martin: Dramaturgy of the real on the world stage. 2010
Nellhaus: Theatre, communication, critical realism. 2010
van Leeuwen: Speech, Music, Sound. 1999
Ingold: Lines. 2011
Tagg: Music’s meanings: a modern musicology for non-musos: “good for musos, too”. 2013
Holt: Musical Performance and the Changing City: Post-industrial Contexts in Europe and the United States. 2013
Järviluoma & al.: Sata suomalaista äänimaisemaa. 2006
Pietilä: Kertomuksia uutisista, uutisia kertomuksista. 1995

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö