x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA5 Viestinnän ja median tutkimussuuntauksia 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori (viestinnän ja median tutkimus)
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
20 op.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on laaja-alainen käsitys mediaan, kulttuuriin ja viestintään kohdistuvan tutkimuksen kentästä ja sen kehityksestä. Hän tuntee keskeisten tutkimussuuntausten erityispiirteet tunnistaen myös niiden rajapintoja ja yhtymäkohtia. Opiskelija osaa sijoittaa tutkimukselliset suuntaukset yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin yhteyksiinsä. Hän pystyy arvioimaan eri perinteiden kytkeytymistä aikakauden taloudellisiin ja teknologisiin kehityskulkuihin.

Sisältö

Opetus taustoittaa mediaa, kulttuuria ja viestintää käsittelevän tutkimuksen moninaisuutta nostaen esiin tutkimuskentän paradigmamuutoksia ja niiden yhteyksiä yhteiskuntien kehitykseen. Keskeinen huomio suunnataan käsitteellisiin, temaattisiin ja lähestymistavallisiin risteysasemiin, joiden kautta viestintää ja vuorovaikutusta voidaan tutkia mielekkäästi jälkiteollisessa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Individual and group essee.

Luentokurssi (2 op), jonka yhteydessä oheisartikkeleita ja suoritustapana yksilöessee, sekä pienryhmätyöskentely (3 op), jossa opiskelijat paneutuvat tutkimuskentän avainproblematiikkoihin tiettyjen suuntausten ja niiden edustajien kautta; ryhmäessee, jonka pohjalta esitys yhteisessä päätös- ja palauteseminaarissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ryhmätyöskentelyn tausta- ja oheisaineistona hyödynnetään valikoiden mm. seuraavia teoksia ja niitä täydentäviä artikkeleita:
 
Pietilä: Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä. 1997
Peters: Speaking into the air: A history of the idea of communication. 2001
Katz & al (eds.): Canonic texts in media research. 2003 
Lister & al (eds.): New media: A critical introduction. 2003 tai uudempi 
Mörä & al (toim.): Mediatutkimuksen vaeltava teoria. 2004 
Pietilä: On the highways of mass communication studies. 2005
Lum (ed.): Perspectives on culture, technology and communication. The media ecology tradition. 2006 
Craig & Muller (eds.): Theorizing communication: Readings across traditions. 2007
Jensen: Media convergence: The three degrees of network, mass and interpersonal communication. 2010
Hesmondhalgh: Why Music Matters. 2013

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö