x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVP5 Johdatus viestinnän tutkimukseen ja analyysiin 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Musiikintutkimuksen professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustaidot tunnistaa media- ja viestintätieteellisesti relevantteja tutkimusaiheita, ymmärtää ja analysoida erilaisin menetelmin tuotettua tietoa sekä saada välineitä tieteelliseen kirjoittamiseen. Opiskelija myös ymmärtää viestintätieteen laaja-alaisuuden ja osaa perustasolla jäsentää viestinnän ja kulttuurin tutkimuksen teoriakenttää.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy yliopiston seminaarikäytäntöihin, opiskelutapoihin ja tutkimuksen tekemisen eettisiin reunaehtoihin. Opiskelija myös omaksuu tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen perusteet. Kurssi yhdistää yksin ja yhdessä tekemistä, mahdollistaa opiskelijoiden tutustumista toisiinsa ja sitouttaa osaltaan tiedeyhteisöön. Näin kyseinen kurssi kytkeytyy myös opiskelijan henkilökohtaiseen opintojen suunnitteluun, HOPSiin.

Sisältö

Laaja-alainen viestintätiede. Viestinnän ja kulttuurin tutkimuksen peruskäsitteet. Viestintätilanteiden analyysi (kirjallisuuden ja empirian avulla) ja tieteellisen tekstin tuottaminen.

Ryhmässä opiskelija 1) lukee erilaisia media- ja viestintätieteellisiä tekstejä, lähestymistapoja ja tekstityyppejä (kotimaiset ja kansainväliset tieteelliset artikkelit, tutkimusraportit, tieteelliset kokoomateokset), 2) kirjoittaa tieteellistä tekstiä omiin havaintoihin ja kirjallisuuteen perustuen, 3) opettelee hahmottamaan, jäsentämään ja analysoimaan media- ja viestintätieteellisiä ilmiöitä, 4) harjoittelee tieteellistä argumentointia ja kritiikkiä keskustelemalla sekä 5) työskentelee vastuullisena ryhmän jäsenenä.

Toteutustavat

Kurssi kestää 2 periodia rakentuen eri kokonaisuuksista. Jokaisen kokonaisuuden alussa on luento, josta jatketaan ryhmätöiden tekemisellä sekä pienissä ryhmissä keskustellen että itsenäisesti Moodlessa. Kurssi päättyy yhteiseen loppupaneeliin.

Kokonaisuuksia ovat:
1. Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja eri tutkimusstrategioihin. Kahden tieteellisen artikkelin analyysi, joka ohjataan Moodlessa ja käsitellään pienryhmissä.
2. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Tieteellisen esseen kirjoittaminen, johon yhdistyy viestintätieteellinen analyysitehtävä. Tehtävä ohjataan Moodlessa ja käsitellään pienryhmissä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Verkko-opinnot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Muut kuin tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat kurssin kirjatenttinä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Muut kuin tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat kurssin tenttimällä seuraavasta listasta neljä kirjaa. 1-3 ovat pakollisia ja kohdasta 4 valitaan toinen.

1. Laaksonen, Matikainen, Tikka (toim.): Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Vastapaino 2013.

2. Mäkelä, Puustinen & Ruoho (toim.): Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Gaudeamus 2006.

3. Varto: Laadullisen tutkimuksen metodologia. 2005.

4. Tomperi: Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta. Vastapaino 2009 TAI Sipilä: Valta yliopistossa. Vastapaino 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö