x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
41 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet on suoritettava ennen JOVAT2 seminaaria. Niitä ei voi suorittaa samassa periodissa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet ja eettisesti toimimisen välttämättömyyden tiedeyhteisössä sekä osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tieteenalalta pienimuotoisen empiirisen tai teoreettisen tutkimuksen. Hän osaa asettaa ja rajata tutkimuskysymyksiä, suhteuttaa niitä erilaisiin metodologisiin valintoihin sekä etsiä, kerätä, käsitellä ja analysoida aineistoa tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Hän osaa perustella tutkimusprosessin eri vaiheissa tekemiään valintoja ja ymmärtää niiden seurauksia. Hän ymmärtää tutkimusraportin perusvaatimukset, erottaa tieteellisen tekstin ei-tieteellisestä ja pystyy kirjoittamaan tieteellistä asiatyyliä. Hän osaa käydä tieteellistä keskustelua sekä suunnitella työaikansa käyttöä. Hän oppii etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja tutkimuksen ongelmatilanteissa ja työskentelemään ryhmässä niiden ratkaisemiseksi. Laatimalla tutkielmastaan kypsyysnäytteen opiskelija osoittaa perehtyneensä opinnäytteensä alaan ja hallitsevansa suomen kielen taidon pystyäkseen toimimaan koulutusalansa asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Seminaarin aluksi käsitellään kandidaatin tutkielman luonnetta akateemisena lajityyppinä ja tutkielman pedagogisia tavoitteita. Seminaari jatkuu tutkimusideoiden hahmottelulla sekä tutustumalla tutkimusalan metodologisiin ja tutkimuseettisiin kysymyksenasetteluihin. Toteuttamiskelpoinen suunnitelma työstetään sekä pienryhmissä että yksilöohjauksessa ja esitellään ryhmän yhteisissä istunnoissa. Suunnitelma toteutetaan itsenäisesti pienimuotoiseksi tutkimukseksi, joka raportoidaan kirjallisesti ja suullisesti. Seminaarissa käsitelty tutkimusraportti viimeistellään seminaarin jälkeen kandidaatin tutkielmaksi. Yhteisissä kokoontumisissa opitaan tieteellisen asiatekstin ja tutkimusraportin vaatimukset, viittauskäytäntö, referointi ja sitatointi. Seminaarin opetukseen sisältyy 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 40 t 0 t

Seminaari-istunnot, yksilöohjaukset ja itsenäinen työskentely. Seminaarit järjestetään ensisijaisesti kevätlukukaudella.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutkielman ohjelaajuus on 25 tekstisivua + lähteet ja liitteet. Tutkielma (1 kpl) jätetään yksikön kansliaan, jonka jälkeen opiskelija ilmoittautuu kypsyysnäytteeseen. Kypsyysnäytteestä on erillinen ohje opiskelusivulla. http://www.uta.fi/laitokset/kielikeskus/kielet/suomi/kypsyyskoeohje.pdf

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnissa huomioidaan seminaari-istuntoihin osallistuminen, tutkimuksen toteuttaminen, keskusteluaktiivisuus, opponenttina toimiminen ja kypsyysnäytteen kirjoittaminen. Yksikön johtaja määrää tarkastajan tutkielmalle. Tutkielman hyväksyy yksikön johtaja tarkastajan lausunnon perusteella. Tutkielman arvostelukriteerit ovat opiskelusivulla. Kypsyysnäyte: Hyväksytty/hylätty Kypsyysnäytteen asiasisällön tarkastaa seminaarin ohjaaja ja kieliasun kielikeskuksen kypsyysnäytteiden kielentarkastaja. Jos kypsyysnäyte hylätään kieliasun perusteella, se voidaan joko uusia kokonaan tai sitä voidaan muokata kielentarkastajan ohjeiden perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita. 15. uud. p. Tammi, 2009.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö