x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN16 Laadulliset tutkimusotteet 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät tai vastaavat tiedot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee kielen ja vuorovaikutuksen käytäntöjen tutkimuksen lähtökohdat, keskeisten analyyttisten suuntausten periaatteet ja niiden soveltamismahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- osaa hyödyntää oppimaansa terveystieteellisen tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tulosten tulkinnassa ja selittämisessä
- osaa analysoida laadullisia terveystieteellisiä tutkimuksia ja arvioida niitä tutkimusprosessin eri vaiheiden ja tutkimusetiikan näkökulmista

Sisältö

- sosiaalinen konstruktionismi laadullisen tutkimuksen viitekehyksenä
- perehtyminen eri analyyttisiin suuntauksiin mm. diskurssianalyysi, narratiivinen tutkimus, keskustelunanalyysi, kategorianalyysi
- tutkimusasetelmat ja tutkimusprosessi, tulosten tulkinta ja selittäminen, raportointi ja tutkimuseettiset kysymykset
- tutkimusartikkelien arviointi ja aineistojen analyysiharjoitukset
- laadullisten tutkimusotteiden hyödyntäminen terveystieteellisessä tutkimuksessa

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävien/harjoitustöiden tekeminen ryhmässä ja itsenäisesti, seminaaritöiden esittäminen, ryhmätentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ruusuvuori J., Nikander P., & Hyvärinen M. 2010. Haastattelun analyysi. Vastapaino. (Soveltuvin osin).

Alasuutari P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0 Vastapaino. (Soveltuvin osin).

Jokinen A., Juhila K., Suoninen E. Kategoriat, kulttuuri ja moraali. 2012. Vastapaino (soveltuvin osin)

Lisäksi luentoseminaarien ja harjoitustöiden yhteydessä jaettava materiaali ja tutkimusartikkelit.

 

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi, parillisen vuoden syyslukukautena.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö