x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN18 Pro gradu -seminaari (vaihe I) 10 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JA
TERKAN18 Pro gradu -seminaari 7 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Pro gradu -seminaarin suoritettuaan opiskelija
- tuntee kansanterveystieteen tutkimuskäytäntöjä ja osaa pohtia niiden soveltuvuutta eri tutkimuskysymyksiin
- osaa tehdä toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman, hankkia ja hallita tietoa itsenäisesti sekä rajata tutkimusaineiston, -kysymykset
ja -asetelman mielekkäästi
- ymmärtää tutkimuksen tekemisen prosessiluonteen
- osaa soveltaa opinnäytetyössään tutkimuksen ja tieteellisen kirjoittamisen hyviä käytäntöjä ja tutkimuseettisiä periaatteita
- osaa arvioida tieteellisten lähteiden laatua ja luotettavuutta sekä hyödyllisyyttä
omassa tutkimustyössään
- kykenee arvioimaan eri vaiheissa olevia tieteellisiä töitä ja osaa antaa ja hyödyntää vertaispalautetta
- osaa esitellä omaa tieteellistä työtään suullisesti vertaisyleisölle

Sisältö

- tutkimussuunnitelman tekemiseen ja tutkimuksen käytännön toteutukseen liittyvät teemat
- tutkimuksen tekemisen ja raportoinnin hyvät käytännöt
- oman tutkielman valmistelu ja esittäminen
- seminaaritöiden kriittinen lukeminen ja niiden merkityksen arviointi
- jaksoon integroidaan Terveystieteiden osastokirjaston koulutus Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen

Opetuskieli

suomi

Osa opetuksesta voidaan antaa englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Vaihe I  Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään lukuvuosittain. Jakso käynnistyy syyslukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö