x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN2 Kansanterveystieteen käsitteitä ja teoreettisia kysymyksiä 10 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Opintojaksolle osallistuvilta edellytetään pääsääntöisesti aineopintojen suorittamista ennen opintojaksoa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kansanterveystieteen keskeisten tieteellisten keskustelujen ja kysymyksenasetteluiden käsitteellisiä ja yhteiskunnallisia lähtökohtia
- osaa analysoida kansanterveyttä ja siihen liittyvää toimintaa historiallisissa ja poliittisissa yhteyksissään
- osaa argumentoida näkemyksiään kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun perustuen

Sisältö

Työpajassa luetaan ja tarkastellaan kriittisesti kirjoituksia, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet kansanterveystieteen teoreettisiin ajattelutapoihin, käsitteisiin ja kysymyksenasetteluihin. Tekstit käsittelevät muun muassa väestöryhmien välisiä terveyseroja, terveyden maallikkotulkintoja sekä terveyteen liittyvien arvojen muutosta yhteiskunnassa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Itsenäinen työskentely

Ryhmätyöskentely työpajassa

Osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset välitehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosanasta 1/3 määräytyy välitehtävien ja osallistumisaktiivisuuden ja 2/3 tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Petersen A. & Lupton D. 1996. The new public health. Sage Publications.

Marmot M., Wilkinson RG (toim.) 2006. Social determinants of health. 2. edition.  Oxford University Press.

Opettajan ilmoittamat artikkelit.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö