x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kansanterveystieteen johdantojakso 5 op
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kansanterveyden ja terveyden edistämisen peruskäsitteet
- ymmärtää kansanterveyteen vaikuttavat keskeiset tekijät

Sisältö

- kansanterveystieteen peruskäsitteet ja historiallinen kehitys
- keskeiset kansanterveyteen vaikuttavat tekijät yhteiskunnan eri tasoilla
- väestöryhmien väliset terveyserot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Luennot enintään 15 tuntia
tentti enintään 4 tuntia
(itsenäinen työskentely 116 tuntia)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kirjallinen tentti, joka sisältää sekä luennot että ilmoitetun kirjallisuuden.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen tentti arvostellaan 1-5, hylätty

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ståhl T, Rimpelä A (toim.). 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Myös Internet-versiona. (soveltuvin osin)

Kauhanen J ym. 2013. Kansanterveystiede 4., uudistettu painos. Sanoma Pro Oy, Helsinki.  (soveltuvin osin)

Keleher H & MacDougal. 3.ed. 2011. Understanding health. A determinants approach. Oxford University Press. (soveltuvin osin)

Lisätietoja

Joka toinen vuosi, ei opiskelijamäärän rajoitusta.

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö