x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOO3 Opetusharjoittelu 15 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakolliset edeltävät opinnot: Terveystieteiden aineopinnot 40–50 op.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TERHOO3 Opetusharjoittelu 15 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hoitotieteellistä ja muuta tutkimustietoa hyödyntäen suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta erilaisilla opetusmenetelmillä ja erilaisissa oppimisympäristöissä
- pystyy analysoimaan ja kehittämään opettajan toimintaympäristöä, opettajan työtä ja opetusta
- tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa sekä toimii yhteistyökykyisesti ja vastuullisesti

Sisältö

- organisaatioon ja opettajan työhön tutustuminen
- opetustapahtumien suunnittelu, toteutus ja arviointi ohjatusti
- erilaisten opetusmenetelmien tarkoituksenmukainen käyttö ja arviointi
- erilaisissa oppimisympäristöissä (luokka, simulaatioluokka, kliininen ympäristö, verkkoympäristö) opettaminen ja ohjaaminen

Toteutustavat

Orientoivan vaiheen harjoittelu (100 h), harjaantumisvaiheen harjoittelu (170 h), vertaisryhmäkeskustelut verkkoympäristössä (20 h), portfolion laatiminen (40 h).

Harjoittelu voi tapahtua ammattikorkeakoulussa tai 2. asteen oppilaitoksessa. Harjoittelu pyritään järjestämään opiskelijan toivomaan oppilaitokseen, josta hänelle nimetään ohjaaja. Harjoittelu toteutetaan oman harjoittelusuunnitelman mukaisesti kevätlukukauden aikana.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi

Orientoivan vaiheen harjoittelu, harjaantumisvaiheen harjoittelu, vertaisryhmäkeskustelut verkkoympäristössä, portfolion laatiminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opetusharjoittelun hyväksyminen edellyttää opetusharjoittelun toteuttamista suunnitelman mukaisesti, harjoittelun ohjaajan lausuntoa harjoittelun hyväksymisestä ja yliopisto-opettajan hyväksymää portfoliota. Portfoliosta tulee ilmetä harjoittelun oppimistavoitteiden hyvä saavuttaminen ja kyky arvioida ja kehittää omaa opetustoimintaa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opiskelijaa aktivoiva opetus hoitotyön koulutuksessa. 2013. Toim. Turunen E, Kontkanen I, Koivula M, Aho A-L. Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, TamPub, sähköisenä http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9272-3

Penn, BK. 2008. Mastering the Teaching Role: A Guide for Nurse Educators, F.A. Davis. (Myös e-kirjana).

Bonnel W, Smith K. 2008. Teaching Technologies in Nursing and the Health Professions: Beyond Simulation and Online Courses, Springer. (Myös e-kirjana).

Pruuki L. 2008. Ilo opettaa. Tietoa, taitoa, työkaluja. Edita.

Kunkin aiheen mukaiset uusimmat tutkimukset.

Lisätietoja

Kotisivuosoite: Learning2 (jakson alettua).

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö