x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOO2 Terveydenhuollon koulutuspolitiikka 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Terveystieteiden aineopinnot 40–50 op, kasvatustieteiden perusopinnot 20–25 op.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- analysoida terveydenhuoltoalan koulutusjärjestelmää
- seurata terveydenhuoltoalan koulutuksen lainsäädännön kehitystä
- analysoida terveydenhuoltoalan koulutukseen vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä
- määritellä terveydenhuoltoalan koulutuksen kansallisia, eurooppalaisia ja globaaleja haasteita

Sisältö

- koulutuspolitiikka ja terveydenhuoltoalan koulutus toisella asteella, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa
- terveysalan koulutusta säätelevä lainsäädäntö
- terveys- ja koulutuspolitiikan ajankohtaiset kysymykset

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Tarjontatiedot: tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, vain opettamisen suuntautumisen valinneet (HUOM!).

Toteutustavat

Opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna Moodle-oppimisympäristössä tuutor-opettajien ohjauksessa. Verkkokeskustelut 100 h ja harjoitukset 20 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin. Tehtävän tekeminen ryhmässä. Mielipidekirjoituksen laatiminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytysti kurssin suorittaminen edellyttää 1. tehtävien tekemistä ja verkkokeskusteluun osallistumista kaikista kurssin teemoista, siten että näistä ilmenee kurssikirjallisuuteen perehtyneisyys ja osaamistavoitteiden hyvä hallinta, 2. ryhmätehtävään tasapuolista osallistumista ja 3. opettajan hyväksymä mielipidekirjoituksen laatiminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Terveysalan ammatit ja koulutus. 2011. (toim.) Gaudeamus, Helsinki.

Rinne R, Tähtinen J, Jauhiainen A, Bromberg M. (toim.) 2011. Koulutuspolitiikan kytkennät kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Suomen kasvatustieteellinen seura, Helsinki.

Lahtinen M, Lankinen T. 2011. Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä. 7. uudistettu laitos. Tietosanoma.

Aiheeseen liittyvät uusimmat tutkimukset ja raportit.

Verkkolähteet: http://www.finlex.fi , http://www.minedu.fi , http://www.stm.fi , http://www.kka.fi , http://www.oph.fi

Lisätietoja

Kotisivuosoite: Learning2 (jakson alettua).

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö