x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOJ4 Hoitotyön johtamisen harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositeltavat edeltävät opinnot: Hallintotieteiden aineopintoja 10 op.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa toimia johtajana ja kehittäjänä hoitotyössä ja terveydenhuollossa

Sisältö

Hoitotyön johtamiseen liittyvien henkilökohtaisten kehittymistarpeiden tunnistaminen. Henkilökohtaisen harjoittelusuunnitelman laatiminen, toteuttaminen ja arviointi.

Harjoittelussa opiskelija syventää omien oppimistarpeidensa pohjalta mm. seuraavia teemoja:
- hoitotyön johtamisen etiikka
- hoitotyön johtamisen ydintehtävät
- erilaisten johtamisteorioiden hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa
- hoitotyön johtamista ohjaavat lait, säädökset ja ohjeistukset
- strateginen suunnittelu ja johtaminen hoitotyössä
- taloudellinen suunnittelu hoitotyön johtamisessa
- moniammatillinen työskentely ja hoitotyön johtaminen
- näyttöön perustuvan hoitotyön johtaminen
- työhyvinvointi hoitotyön johtamisessa
- henkilöstön osaamisen arviointi ja kehittäminen

Toteutustavat

Lähiopetusta max 8 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi

Johdantoluento (pakollinen). Harjoittelusuunnitelman laadinta yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa. Hoitotyön johtamisen harjoittelu terveydenhuollon organisaatiossa. Vertaiskeskustelu Moodle-verkkoympäristössä. Harjoittelun jälkeinen reflektioseminaari (pakollinen).

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista keskusteluluennolle ja seminaariin, hoitotyön johtamiseen liittyvien kehittymistarpeiden tunnistamista ja kirjallisen harjoittelusuunnitelman laatimista niiden pohjalta, harjoittelua sekä kirjallista harjoittelun arviointia.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Surakka T, Kiikkala I, Lahti T, Laitinen H, Rantala T. 2008. Osastonhoitaja ja johtaminen, Sanoma Pro Oy (140 s.).

Holopainen A, Junttila K, Jylhä V, Korhonen A, Seppänen S. 2013. Johda näyttö käyttöön. Fioca (167 s.).

Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit ja valtakunnalliset toimintaohjelmat.

Verkkolähteet: http://www.finlex.fi, http://www.stm.fi, http://www.thl.fi

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään vuosittain alkaen syyslukukaudella (jatkuu kevätlukukaudella).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö