x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOJ3 Suunnittelu ja kehittäminen hoitotyön johtamisessa 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Terveystieteiden aineopintoja 40–50 op, hallintotieteiden perusopintoja 20–25 op.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää hoitotyön johtamisen toimintaympäristön osana terveydenhuoltoa
- tuntee hoitotyön ja sen johtamisen kehittämiskohteet ja menetelmät

Sisältö

Luennot:
- hoitotyön johtamista ohjaava kansallinen lainsäädäntö ja ohjelmat
- hoitotyön johtamisen ydintehtävät
- asiakaslähtöisten ja turvallisten toimintatapojen varmistaminen hoitotyössä
- terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen osana hoitotyötä ja sen johtamista
- näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen kehittäminen hoitotyössä ja sen johtamisessa
- hoitotyön henkilöstön saatavuuden edistäminen ja osaamisen kehittäminen

Reflektioseminaarit:
- hoitotyön johtamisen eettiset ohjeet
- strateginen suunnittelu ja kehittäminen, taloudellinen suunnittelu, moniammatillinen tiimityöskentely, laadunhallinta ja muutoksen johtaminen hoitotyön johtajan tehtävänä
- hoitotyön johtaja työyhteisön henkisen hyvinvoinnin tukijana ja hoitotyön johtajan oman henkisen hyvinvoinnin turvaaminen
- hoitajan osaamisalueet ja osaamisen arviointi hoitotyön johtajan näkökulmasta

Toteutustavat

Lähiopetusta max 40 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen keskusteluluennoille ja reflektioseminaareihin. Parityönä tehtävän reflektioseminaarialustuksen tekeminen (aiheeseen liittyvän tutkimustiedon hakeminen, kahden hoitotyön johtajan haastattelu, tutkimustiedon ja empiirisen tiedon yhdistäminen alustuksessa) ja yhden reflektioseminaarialustuksen opponointi kirjallisesti ja opponoitavan reflektioseminaarin johtaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista keskusteluluennoille ja reflektioseminaareihin sekä reflektioseminaarialustuksen tekemistä ja yhden reflektioseminaarialustuksen opponointia parityöskentelynä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Crowell Diana M. 2011. Complexity Leadership. Nursing's role in health care delivery. F.A. Davis Company, Philadelphia.

Vehviläinen S. 2014. Ohjaustyön opas. Gaudeamus (200 s.).

Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit ja valtakunnalliset toimintaohjelmat.

Verkkolähteet: http://www.finlex.fi, http://www.stm.fi, http://www.thl.fi

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö