x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOI4 Tilastollisten tutkimusmenetelmien soveltaminen hoitotieteessä 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee teoriassa ja käytännössä tilastollisen kuvailun ja yleisimmät tilastolliset testit
- osaa raportoida tilastollisten analyysien tuloksia sekä analyysi- että tuloskielellä hoitotieteellisessä tutkimuksessa
- osaa arvioida tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia
- ymmärtää otannan vaikutuksen ja osaa kuvata otoskoon määrittelyyn liittyviä tekijöitä
- osaa kuvata monimuuttujamenetelmiä ja tulkita monimuuttujamenetelmin toteutettuja tutkimuksia

Sisältö

- yleisimpien tilastollisten testien käyttö ja rajoitukset
- tilastollisten analyysien tekeminen ja tulosten tulkinta ja raportointi
- validiteetti ja reliabiliteetti tilastollisessa tutkimuksessa
- otannan vaikutukset ja otoskoko
- monimuuttujamenetelmien perusteet

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositus: Pro gradu -tutkielman aloittamisen yhteydessä.

Toteutustavat

Lähiopetusta max 29 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

- Aloitusluento (pakollinen)
- Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin
- Kotitehtävät
- Tentti

- Luentojen yhteydessä oppimistehtäviä

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentti arvioidaan numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nummenmaa L. 2011. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 3.painos. Tammi, Helsinki.

Heikkilä T. 2014. Tilastollinen tutkimus. 9. painos.

Munro BH. 2005. Statistical methods for health care research. 5th edition. Lippincott Williams & Wilkins.

Polit DF & Beck CT. 2011. Nursing research. 9. edition. Lippincott Williams & Wilkins.

Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit.

Lisätietoja

Kotisivuosoite: Learning2 (jakson alettua).

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö