x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOI3 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen hoitotieteessä 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa sekä teoriassa että käytännössä toteuttaa aineistolähtöistä sisällönanalyysia
- osaa arvioida tieteellisin kriteerein analyysin luotettavuutta
- tuntee erilaisten laadullisten tutkimusmenetelmien soveltamistapoja hoitotieteessä

Sisältö

- aineistolähtöinen sisällönanalyysi
- aineistolähtöisen sisällönanalyysin luotettavuus
- erilaisten laadullisen tutkimusmenetelmien soveltamistapoja hoitotieteessä (esimerkiksi fenomenologinen tutkimus, grounded theory -tutkimus, etnografinen tutkimus, historian tutkimus)

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositus: pro gradu -tutkielman aloittamisen yhteydessä.

Toteutustavat

Lähiopetusta max 22 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen keskustelu- ja asiantuntijaluennoille. Harjoitusten tekeminen pienryhmissä. Ryhmätenttiin osallistuminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Ryhmätentti. Arviointi ryhmän tenttivastauksen perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Flick U. 2014. An introduction to qualitative research. Sage, London (608 s.).

Kylmä J & Juvakka T. 2012. Laadullinen terveystutkimus. Edita Prima Oy, Helsinki (190 s.).

KVALIMOTV (http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/index.html)

Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö