x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANA1 Epidemiologian perusteet 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TERKANA1 Epidemiologian perusteet 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Jaksolla opiskellaan epidemiologian tehtäviä, peruskäsitteitä ja -menetelmiä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää epidemiologisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja -menetelmiä
- osaa tarkastella väestön terveyttä ja siihen liittyviä tekijöitä laskemalla ja tulkitsemalla esiintyvyys- ja vaikutussuureita
- osaa tunnistaa ja osaa kuvata tärkeimmät epidemiologiset tutkimusasetelmat (poikkileikkaustutkimus, kohorttitutkimus, tapaus-verrokkitutkimus, kliininen koe)
- tuntee epidemiologisen tutkimuksen kriittisen arvioinnin perusteet ja osaa kuvata tutkimuksen mahdollisia virhelähteitä

Sisältö

Epidemiologian peruskäsitteet ja -menetelmät:
- esiintyvyys- ja vaikutussuureet
- altisteen ja vasteen määrittäminen
- mittausten validiteetti
- kuvailevat ja analyyttiset epidemiologiset tutkimusasetelmat
- satunnaisvirhe, systemaattinen virhe (harha), sekoittuneisuus
- syy-seuraussuhteen arviointi (kausaliteetti)

Toteutustavat

Lähiopetusta max 38h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, ryhmäopetus, tentti.
Ryhmäopetuksiin liittyy harjoitustehtävien valmistelu etukäteen.
Tentti perustuu luentoihin, ryhmäopetukseen ja kirjallisuuteen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Harjoitukset hyväksytty/hylätty. Tentti numeerinen 1-5, hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Tarjonta joka toinen vuosi, parillisten vuosien syksy (välivuosina vastaava jakso, HEAAC03 Basic Epidemiology, englanniksi).

Jaksolle voidaan ottaa enintään 40 tutkinto-opiskelijaa. Etusijalla ovat ne opiskelijat, joille jakso on pakollinen. Avoimen opiskelijoiden kiintiö on 5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö