x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOIA4 Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen 4 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa nimetä ja kuvata laadullisen ja tilastollisen tutkimuksen lähtökohdat ja prosessin vaiheet
- ymmärtää käsitteiden ja teorioiden merkityksen hoitotieteellisessä tutkimuksessa
- osaa kuvata pääpiirteissään tilastollisen tutkimuksen keskeiset tutkimusasetelmat sekä laadullisen tutkimuksen lajit
- ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen hoitotieteellisessä tutkimuksessa

Sisältö

- tutkimuskohteet hoito- ja perhehoitotieteessä
- laadullinen ja tilastollinen tutkimusprosessi
- tilastolliset tutkimusasetelmat ja otantamenetelmät
- laadullisen tutkimuksen lajit
- tutkimuseettiset kysymykset
- tutkimussuunnitelman rakenne

Toteutustavat

Lähiopetusta max 30 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Luentotentti:

Luennot

Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit (ilmoitetaan opintojakson alussa).

Oheiskirjallisuus:

Parahoo K. 2014. Nursing research. Principles, process and issues. MacMillan. s. 1-182.

Andrew S & Halcomb EJ. 2009. Mixed methods for nursing and the health sciences. Wiley-Blackwell. s. 1-12 ja 31-49.

Hirsjärvi S, Remes P & Sajavaara P. 2014. Tutki ja kirjoita. Tammi, Helsinki. (luku 2)

Arviointi 

Luentotentti numerolla 1-5. Kirjallinen työ hyväksytty-hylätty.

Lisätietoja 

Aloitusluento (pakollinen). Aktiivinen osallistuminen luentoihin. Harjoitustyö/ryhmätyö.

Luentotentti.

Osallistuminen pienryhmätapaamisiin, kirjallinen työ.

Lähiopetusta 30 h.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjatentti   Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tenttikirjallisuus:

Andrew S & Halcomb EJ. 2009. Mixed methods for nursing and the health sciences. Wiley-Blackwell.

Hirsjärvi S, Remes P & Sajavaara P. 2014. Tutki ja kirjoita. Tammi, Helsinki.

Parahoo K. 2014. Nursing research. Principles, process and issues. MacMillan.

Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit.

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja 

Sähköinen tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Kotisivuosoite: Learning2 (jakson alettua).

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö