x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä 4 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä hoitotieteellisen kysymyksen ja toteuttaa pienimuotoisen systemaattisen tiedonhaun (mm. Cinahl)
- osaa kuvata hakuprosessin ja tulokset tiivistelmänä ja suullisena esityksenä
- osaa nimetä ja kuvata näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohdat ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen vaiheet
- osaa etsiä ja kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon ja hoitotyön sovelluksia tieteellisen tiedon pohjalta

Sisältö

- tieteellisen tiedon käyttö hoitotieteessä
- systemaattinen tiedonhaku
- systemaattisen kirjallisuuskatsauksen vaiheet
- näyttöön perustuvan hoitotyön periaatteet ja sovellukset

Toteutustavat

Jakson yhteydessä suoritetaan Terveystieteiden osastokirjaston (Tertio) koulutus "Tiedonhankinnan syventäminen" 4 h (TERY4 Tiedonhankintataidot, sisältö: osa 2).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aloitusluento (pakollinen). Aktiivinen osallistuminen keskusteluluentoihin ja kirjaston koulutukseen. Systemaattinen tiedonhaku ja tiivistelmän tekeminen parityönä. Työn esittäminen, opponointi ja vertaisarviointi seminaarissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioidaan hakustrategia ja tiivistelmä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Holly C., Salmond S.W, Saimbert M.K. 2012. Comprehensive systematic review for advanced nursing practice. New York: Springer Pub. (ss. 1-252) (Olemassa myös e-julkaisuna).

Ajankohtaiset artikkelit ja hoitotyön suositukset.

http://www.hotus.fi/

http://www.joannabriggs.org/

Oheiskirjallisuus:

Bettany-Saltikov J. 2012. How to do a systematic literature review in nursing. A step-by-step guide. Mc Graw-Hill International.

Lisätietoja

Kotisivuosoite: Learning2 (jakson alettua).

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella.

Opintojaksosta 3 opintopisteen osuus Tampere3 opetuspilottina.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö