x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee hoitotieteen historialliset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat
- ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen hoitotieteen kehittymisen kannalta
- tiedostaa tieteellisen toiminnat pääperiaatteet hoitotieteen kannalta
- osaa kuvata hoitotieteen tieteenalana pääpiirteissään
- tuntee perhehoitotieteen peruslähtökohdat

Sisältö

- hoitotieteen historiallinen kehitys
- hoitotieteen tieteenfilosofiset lähtökohdat
- tieteellinen tieto ja sen tuottaminen hoitotieteen tehtävänä
- hoitotiede tieteenä
- perhehoitotiede hoitotieteen osa-alueena

Toteutustavat

Lähiopetusta max 17 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen keskusteluluennoille (pakollinen). Seminaarit. Pienryhmissä tehdyt kirjalliset tehtävät.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osallistumisen aktiivisuus, kirjalliset tehtävät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit:

Ajankohtaiset perhehoitotieteelliset artikkelit

Oheismateriaali:

Friedman M.M, Bowden V.R & Jones E.G. 2003. Family Nursing: theories research, theory, and practice. 5th edition. Prentice Hall.

Bomar P (eds). 2004. Promoting health in families: applying family research and theory to nursing practice. 3rd edition. Saunders.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö