x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositeltavat edeltävät opinnot: Kansanterveystieteen opiskelijat: kansanterveystieteen perusopinnot pääosin suoritettuna.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteet
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa kuvata laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimuksen merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä

Sisältö

- laadullisen terveystutkimuksen merkitys terveystieteellisen tiedon tuottamisessa
- laadullisen tutkimuksen keskeiset ominaispiirteet ja tutkimusprosessin vaiheet
- aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa
- aineisto- ja teorialähtöinen sisällönanalyysi
- tutkimusetiikka ja laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi
- tutkimustulosten raportointi
- laadullisen terveystutkimuksen tulosten hyödyntäminen
- laadullisen tutkimusartikkelin analysointi ja arviointi

Toteutustavat

Luento-opetusta 15 tuntia – luennot ovat yhteiset kansanterveystieteen ja hoitotieteen opiskelijoille.
Harjoitukset 15 tuntia – harjoitukset ovat erikseen kansanterveystieteen ja hoitotieteen opiskelijoille.

Luentojen yhteydessä itsenäisesti toteutettavia pienimuotoisia harjoitustehtäviä laadullisen tutkimuksen tutkimusprosessiin liittyen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hoitotieteen opiskelijat:

Eskola J. & Suoranta J. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 2014. 10. painos. Vastapaino (250 s.).

Kylmä J. & Juvakka T. 2012. Laadullinen terveystutkimus. Edita Prima Oy, Helsinki (190 s.).

KVALIMOTV (http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/index.html)

Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit (ilmoitetaan opintojakson alussa).

 

Kansanterveystieteen opiskelijat:

Eskola J. & Suoranta J. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 2014. 10.painos. Vastapaino. (soveltuvin osin)

KVALIMOTV (http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/index.html)

Kylmä J. & Juvakka T. 2012. Laadullinen terveystutkimus. Edita Prima Oy, Helsinki. (soveltuvin osin)

Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit (ilmoitetaan opintojakson alussa).

 

Oheismateriaali:

Flick U. 2014. An introduction to qualitative research. Sage, London (608 s.).

Hurtig J., Laitinen M., Uljas-Rautio K. (toim.) 2010. Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö