x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- on harjoitellut pienimuotoisen kyselytutkimuksen toteuttamista lomakkeen suunnittelusta tulosten raportointiin
- osaa esittää aineiston havaintomatriisimuodossa
- osaa soveltaa tilastotieteen menetelmiä tutkimusaineiston kuvailussa sekä muuttujien välisten riippuvuuksien tarkastelussa
- osaa tulkita ja raportoida kurssilla käytettyjen tilastollisten menetelmien tuloksia
- ymmärtää käytettyjen tilastollisten menetelmien vaatimukset ja rajoitteet
- osaa SPSS-tilasto-ohjelman peruskäytön

Sisältö

- empiirisen tutkimuksen päävaiheet
- havaintoaineiston hankinta
- hyvän kyselylomakkeen ominaisuudet
- tilastoyksikkö, muuttuja, havaintomatriisi
- frekvenssijakaumat ja erilaiset keski- ja hajontaluvut
- riippuvuustarkastelut (ristiintaulukointi, ryhmäkeskiarvot/mediaanit, korrelaatio)
- havaintoaineiston analysointi tilasto-ohjelmalla
- tulosten raportointi

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset, harjoitustyö.
Lähiopetusta max 35 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heikkilä T. 2010. Tilastollinen tutkimus. 7.-8. painos.

Nummenmaa L. 2010. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 2.painos.

Uhari M. & Nieminen P. 2001. Epidemiologia ja biostatistiikka.

KVANTIMOTV (http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html)

Lisätietoja

Vuosittain syyslukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö