x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA291 Jaksaminen 5 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastuuhenkilö
Jakson vastuuhenkilön tiedot yksikön nettisivuilla; Opiskelu-opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2013 – 2015
LÄÄKA291 Jaksaminen 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisen vointiin vaikuttavia biologisia, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Hän ymmärtää psyykkisten, psykosomaattisten ja somaattisten tautien erotusdiagnostiikan ongelmia.
Opiskelija tietää vireystilan säätelymekanismit ja sen, että jaksamisvaikeuksien taustalla voi olla potilaan elämäntilanne, somaattinen tai psyykkinen sairaus, käytössä oleva lääkehoito, työhön liittyvä kemiallinen altistus tai käytetyt nautintoaineet. Opiskelija osaa tunnistaa aikuisten masennuksen, nuorten masennuksen erityispiirteet, työuupumuksen ja myös psykoosin oireet. Opiskelija tuntee keskeisten masennuksen hoitoon käytettävien lääkkeiden käytön pääperiaatteet, unihäiriön syyt ja diagnostiikan sekä vuorotyön vaikutukset terveyteen. Opiskelija tuntee lääkärin etiikan perusteet ja osaa pohtia potilaslääkärisuhteeseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Sisältö

Vireystilan säätely. Vuorotyön vaikutukset terveyteen. Jaksamisongelmien taustalla mahdollisesti esiintyvien sairauksien tai muiden syiden tunnistaminen ja erotusdiagnostiikka. Anksiolyytti-, kipu-, masennus-, psykoosi- ja unilääkkeiden farmakologiset vaikutusmekanismit, käytön pääperiaatteet sekä haittavaikutukset. Näitä aiheita käsitellään sekä tutoristunnoissa, potilasseminaareissa, ryhmäopetuksissa että myös luennoilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutoristunnot 2 op, ryhmäopetukset 2 op, potilasseminaarit, kliinisten taitojen opinnot, loppukuulustelu 1 op ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutoristuntojen suorittamista arvioi tutor yksikössä sovittujen periaatteiden mukaan. Jaksotentissä arvioidaan jakson tavoitteiden saavuttamista

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
LÄÄKA291 Jaksaminen
Lääketieteen yksikkö