x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA111 Lääketieteellinen tieto ja tutkimus 5 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastuuhenkilö
Jakson vastuuhenkilön tiedot yksikön nettisivuilla; Opiskelu-opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2013 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää lääkärin työn tietoperustaa eli kliinisen toiminnan suhdetta tieteelliseen tutkimukseen: mihin lääketieteellistä tutkimusta tarvitaan ja miten sitä käytetään.
Opiskelija hahmottaa lääketieteellisen tutkimuksen yleiset periaatteet, erityisesti lääketieteellisen tiedon erityispiirteet, tieteellisen tutkimusongelman ja tieteellisen päättelyn. Hän ymmärtää ja tunnistaa tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Hän tuntee näyttöön perustuvan lääketieteen keskeiset periaatteet. Hän ymmärtää eri tutkimusasetelmien ja niiden analyysin pääpiirteet. Hän tuntee tieteellisen havaintoaineiston keräämisen ja aineiston tilastollisen käsittelyn alustavasti. Hän ymmärtää, miten tutkimustuloksia julkaistaan. Hän pystyy lukemaan lääketieteellistä tekstiä. Hän osaa tehdä kirjallisuushakuja sekä suomalaisista että kansainvälisistä tietokannoista ja osaa analysoida lähteitä kriittisesti.

Sisältö

Jakson tutor-istunnoissa ja luennoilla käsitellään lääketieteen eri alojen lähestymistapoja ja kysymyksenasetteluja, tutkimussuunnitelman laatimista, tieteellisen artikkelin rakennetta, aineiston tilastollista analyysiä ja tulosten esittämistä. Lisäksi käsitellään tieteen filosofiaa ja etiikkaa. Harjoituksissa perehdytään tilastolliseen tietojenkäsittelyyn ja analyysin alkeisiin. Näitä asioita sovelletaan seminaarityössä, joka laaditaan ryhmätyönä sairauskertomusaineiston pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Pakolliset luennot, tutoristunnot 2 op, ryhmätyöt 2 op, seminaarityöhön osallistuminen ryhmätyönä, englanninkielisen abstraktin laatiminen, tentti 1 op ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tentin arvostelu hyväksytty / hylätty, seminaarityön itsearviointi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Lääketieteen yksikkö