x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKY090 Johdanto lääketieteen opintoihin 4 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastuuhenkilö
Jakson vastuuhenkilön tiedot yksikön nettisivuilla; Opiskelu-opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2013 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys, Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee korkeakoululaitoksen yleisen rakenteen ja erityisesti Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön opiskelun kannalta keskeiset toiminnat.
Hän tietää lääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenteen, osaamistavoitteet ja lääkäriltä Suomessa edellytettävät osaamisvaatimukset.

Hän ymmärtää ongelmalähtöisen oppimisen, ryhmätyöskentelyn ja oman oppimisen kriittiseen arvioinnin periaatteet ja sitoutuu omalta osaltaan näihin.
Opiskelija osaa käyttää kirjastoa, tietokantoja ja tietoteknisiä laitteita ja ymmärtää, että osaamista on kartutettava opiskelun edetessä.

Opiskelija tuntee lääkärin toimenkuvan moninaisuutta. Hän ymmärtää salassapidon merkityksen potilas/lääkärisuhteessa ja on omalta osaltaan sitoutunut noudattamaan sitä lääketieteen opiskelijana. Hän osaa pohtia lääkärin ammattiin liittyviä eettisiä kysymyksiä opintonsa aloittavan lääketieteen opiskelijan näkökulmasta. Hän on aloittanut perehtymisen lääkärin ja potilaan väliseen vuorovaikutukseen. Hän osaa toimia johdonmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa ja omaa ensiavun antamisen perusvalmiudet. Hän tiedostaa terveyden yhteiskunnallisen merkityksen Suomessa ja terveyden globaalin jakauman erot.

Sisältö

Ongelmalähtöisen oppimisen ja ryhmätyöskentelyn perustaitojen harjoittelua tutorryhmissä, potilaan ja lääkärin vuorovaikutukseen ja lääkärintyön sisältöön tutustumista opintokäynneillä, ensiapuvalmiuksien harjoittelua sekä perehtymistä salassapito- ja eettisiin kysymyksiin, potilaan tutkimisen harjoittelua ’katsomalla’ osastokierrolla ja perehtymistä potilaan tutkimismahdollisuuksiin kliinisten taitojen laboratoriossa sekä kirjaston käytön perusvalmiuksien hankkimista. Jakson luennot tukevat em. oppimistavoitteita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutoristunnot 2 op, ryhmätyöt 2 op, kliinisten taitojen työt, seminaarit, paneelikeskustelut ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutor arvioi opiskelijan suoriutumisen tutoristunnoissa yksikössä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jakso ei sisällä kuulustelua.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen yksikkö