x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA5 Proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemisen perustaidot ja ymmärtää teorioiden, metodien ja aineistojen suhteita. Opiskelija kykenee teoreettiseen erittelyyn ja metodin soveltamiseen. Opiskelija pystyy omaehtoiseen tieteellisen tutkielman laadintaan sekä hallitsee akateemisen keskustelun ja kommentoinnin taidot. Opiskelija osaa suunnitella tiedonhakua, tehdä omasta aiheestaan aiheenmukaisia hakuja myös kansainvälisistä tietolähteistä ja analysoida saamiaan tuloksia. Opiskelija tuntee viittauskäytännöt ja viitteidenhallinnan apuvälineet. Opiskelija osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimusetiikan perusperiaatteita tutkimisen eri vaiheisiin. Opiskelija hahmottaa opintojensa kokonaisuuden ja suoritusaikataulun. Opiskelija hahmottaa oman tutkintonsa (Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto) kokonaisuutena ja osaa suunnitella opintojaan eteenpäin kohti maisteriopintoja.

Sisältö

Proseminaarissa opiskelija saa valmiudet kirjallisuustieteellisen tutkimuksen itsenäiseen tekemiseen. Työskentelyssä keskitytään tieteelliseen ajatteluun, tiedonhaun menetelmiin, tutkimusaineiston kokoamiseen, tutkimussuunnitelman laatimiseen, tulkinnan käytännöllisiin ongelmiin, systemaattisen analyysin vaiheisiin ja tutkimusetiikkaan. Opiskelija laatii proseminaarityön sekä harjoittelee tieteellistä kommentointia ja muita akateemisia keskustelutaitoja. Opiskelija päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa HOPS-ohjaajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Proseminaari  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kandidaatintutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö  7 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kypsyysnäyte  Näyttökoe 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Proseminaariesitelmä, tarvittaessa korjauksin täydennettynä, hyväksytään samalla HuK-tutkielmaksi. Kandidaatin tutkinnon yhteydessä suoritetaan lisäksi yleisenä tenttipäivänä tutkielman aiheeseen liittyvä kypsyysnäyte.

Ainoastaan tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat jakson A5 kokonaisuudessaan. Muut kirjallisuustieteen syventäviin opintoihin jatkavat opiskelijat suorittavat proseminaarin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kandidaatintutkielman arviointiperusteet ovat tutkinto-ohjelman verkkosivulla. Jakson arvosana muodostuu osasuoritusten opintopistemäärien mukaan painotetusta keskiarvosta (proseminaari 30%, kandidaatintutkielma 70 %).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö