x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENS4 Seminaari II 10 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
VENS4 Seminaari II 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä suunnitelmallisesti laaja-alaisia tiedonhakuja aiheestaan, yhdistellä eri lähteistä saamiaan tietoja, tuottaa niiden pohjalta uutta tietoa sekä käyttää viitteidenhallinnan apuvälineitä tieteellisen kirjoittamisen tukena pro gradu -työtä varten.

Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimustyön perusteet. Hän osaa muotoilla ja rajata tutkimuskysymyksen, laatia tutkimussuunnitelman ja etsiä tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija osaa tulkita tieteellistä tekstiä, kerätä, jäsentää ja analysoida tutkimusaineistonsa. Opiskelija hallitsee venäjänkielisen tieteellisen kirjoittamisen konventiot ja pystyy tuottamaan tieteellisen tyylin mukaista tekstiä. Hän pystyy esittämään tuloksensa kirjallisesti seminaarityössä sekä suullisesti puolustamaan tutkimustaan ja arvioimaan toisten tutkimustyötä tieteellisesti argumentoiden.

Opiskelija hahmottaa oman tutkintonsa (Filosofian maisterin tutkinto) kokonaisuutena ja osaa suunnitella opintojaan eteenpäin kohti työelämää.

Sisältö

Omaan tutkimusalaan tutustuminen, pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman, disposition sekä omaan aiheeseen liittyvän kirjallisuusluettelon laatiminen, seminaarityön kirjoittaminen ja seminaariesitelmän pitäminen, toisen opiskelijan työn opponointi. Kirjoitusprosessissa opetellaan kirjoittamaan erilaisia tekstilajeja, mikä vahvistaa kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä. Opiskelija osallistuu maisterivaiheen HOPS-ohjaukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari II  Osallistuminen opetukseen  7 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tieteellisen tekstin tuottaminen  Osallistuminen opetukseen  3 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Molemmat osasuoritukset arvioidaan numerolla 1-5. Opintojakson arvosana muodostuu osasuoritusten opintopistemäärän mukaan painotetusta keskiarvosta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lisäkirjallisuutta:

Kalaja, P., Alanen, R. & Dufva, H. (toim.): Kieltä tutkimassa. Tutkielman laatijan opas. Helsinki: Finn Lectura, 2011. S. 8-33, 68-162.

Eskola, J. & Suoranta, J.: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 1998 (tai uudempi).

Alasuutari, P.: Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino, 1999 (tai uudempi).

Yksikön ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö