x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS5 Seminaari II 10 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Opintojakso POHS2 Metodologia suositellaan suoritettavaksi ennen opintojaksoa Seminaari II tai viimeistään samanaikaisesti sen kanssa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
POHS5 Seminaari II 10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimustyön perusteet ja hyvän tieteellisen käytännön. Hän osaa muotoilla tutkimustehtävän, laatia tutkimussuunnitelman ja etsiä tutkimuskirjallisuutta.

Opiskelija osaa tulkita tieteellistä tekstiä, kerätä, jäsentää ja analysoida tutkimusaineistonsa. Hän pystyy esittämään tuloksensa kirjallisesti seminaarityössä ja puolustamaan suullisesti tutkimustaan sekä arvioimaan toisten tutkimustyötä tieteellisesti argumentoiden.

Opiskelija hahmottaa oman tutkintonsa (Filosofian maisterin tutkinto) kokonaisuutena ja osaa suunnitella opintojaan eteenpäin kohti työelämää.

Sisältö

Omaan tutkimusalaan tutustuminen; hyvä tieteellinen käytäntö; pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman, alustavan disposition sekä omaan aiheeseen liittyvän kirjallisuusluettelon laatiminen; seminaarityön kirjoittaminen ja seminaariesitelmän pitäminen; toisen opiskelijan työn opponointi; osallistuminen maisterivaiheen HOPS-ohjaukseen.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö