x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKKP2 Kielioppi II 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
SUKKP2 Kielioppi II 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on selkeä käsitys suomen kielen syntaksin peruskysymyksistä. Hän käyttää suomen kielen kielioppia melko idiomaattisesti ja jäsentää tekstejä kieliopin ilmiöitä apunaan käyttäen. Hän osaa analysoida omia virheitään käyttäen hyväksi tietämystään suomen kieliopin kysymyksistä. Hän osaa havainnoida ympäristön kielenkäyttöä ja hyödyntää sitä omassa kielentuottamisessaan.

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy johdatusosio, jossa käsitellään kielenkäyttöä ja kielenoppimista yleisellä tasolla. Sen jälkeen alkaa varsinainen kielioppiosio, joka koostuu luennoista ja harjoituksista. Kielioppiosiossa käsitellään suomen kielen syntaksiin, sanastoon ja käyttökonventioihin liittyviä kysymyksiä, jotka edesauttavat sujuvampaa ja idiomaattisempaa kielenkäyttöä. Opetus painottuu kieliopin soveltamiseen ja tarkasteluun kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvissä teksteissä sekä puhutun kielen tilanteissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja harjoitukset.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Työskentely ja kirjallinen tentti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus (Suomen kieli ja kulttuuri)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö