x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOA5 Menetelmäopinnot 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
SUOA5 Menetelmäopinnot 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fennistisiä tutkimuskäytänteitä. Hän osaa laatia opinnäytteen tutkimussuunnitelman sekä koota tutkimuksessaan tarvitsemansa aineiston ja valita työhön sopivat analyysimenetelmät. Hän osaa hakea analyysin tueksi kirjallisuutta ja viitata siihen asianmukaisesti sekä ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kielentutkimuksen eri osa-alueisiin ja erilaisiin tapoihin kerätä aineistoa sekä valmistaudutaan oman kandidaatintutkielman kirjoittamiseen. Opiskelija laatii itsenäisesti pieniä aineistonkeruutöitä kielentutkimuksen eri aloilta sekä kirjoittaa ulkoisilta muodoiltaan ja argumentaatioltaan opinnäytteen kaltaisen harjoitustutkielman. Kirjaston henkilökunnan opastuksella harjoitellaan tiedonhakutaitojen sekä kirjaston tietokantojen ja aineistojen käyttöä (yht. 4 t).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen, harjoitustöitä. Harjoituksiin sisältyy kirjastossa järjestettävä tiedonhakukoulutus.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio 
suomeksi

Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on osallistuttava opetukseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itsenäisen suorittamisen ohjeet verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö