x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen esitystavan keskeiset periaatteet. Hän osaa suunnitella tiedonhakua, tehdä omasta aiheestaan aiheenmukaisia hakuja myös kansainvälisistä tietolähteistä ja analysoida saamiaan tuloksia. Hän tuntee viittauskäytännöt ja viitteidenhallinnan apuvälineet.

Opiskelija osaa määritellä tutkimusaiheen, laatia tutkimussuunnitelman ja suppeahkon tieteellisen tutkielman tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa esitellä tutkimustaan yleisölle. Opiskelija osaa arvioida toisten opiskelijoiden seminaaritöitä ja antaa niistä palautetta. Hän kykenee arviomaan tutkimustiedon luotettavuutta sekä sen tuottamisen eettistä perustaa. Opiskelija osaa soveltaa opinnäytetyössään tutkimusaiheeseensa liittyviä keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä. Hän pystyy osoittamaan kypsyysnäytteessä hallitsevansa tutkimusalueensa myös koulusivistyskielellään.

Opiskelija hahmottaa oman tutkintonsa (Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto) kokonaisuutena ja osaa suunnitella opintojaan eteenpäin kohti maisteriopintoja.

Sisältö

Tiedonhankintataitojen syventäminen ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet; tutkimussuunnitelman ja kandidaatintutkielman laatiminen, niiden suullinen esittely ja toisen opiskelijan työn opponointi; kypsyysnäytteen kirjoittaminen; osallistuminen kandidaattivaiheen HOPS-ohjaukseen.

Opetuskieli

venäjä, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kypsyysnäyte  Näyttökoe 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Seminaari ja kandidaatintutkielma arvioidaan numerolla 1-5, kypsyysnäyte hyväksytty / hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lisäkirjallisuutta:

Kalaja, P., Alanen, R. & Dufva, H. (toim.): Kieltä tutkimassa. Tutkielman laatijan opas. Helsinki: Finn Lectura, 2011. S. 8-33, 68-162.

Eskola, J. & Suoranta, J.: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 1998 (tai uudempi).

Alasuutari, P.: Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino, 1999 (tai uudempi).

Tutkielmiin liittyviä ohjeita on julkaistu yksikön ja tutkinto-ohjelman verkkosivuilla ja kandidaatintutkielman arviointiperusteet tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö