x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHA6 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuonna.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella tiedonhakua, tehdä omasta aiheestaan aiheenmukaisia hakuja myös kansainvälisistä tietolähteistä ja analysoida saamiaan tuloksia. Hän tuntee viittauskäytännöt ja viitteidenhallinnan apuvälineet.

Opiskelija hallitsee tieteellisen esitystavan keskeiset periaatteet. Hän osaa määritellä tutkimusaiheen, laatia tutkimussuunnitelman ja suppeahkon tieteellisen tutkielman tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa arvioida toisten opiskelijoiden seminaaritöitä ja antaa niistä palautetta.

Opiskelija osaa soveltaa opinnäytetyössään tutkimusaiheeseensa liittyviä keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä. Hän pystyy osoittamaan kypsyysnäytteessä hallitsevansa tutkimusalueensa myös koulusivistyskielellään.

Opiskelija hahmottaa oman tutkintonsa (Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto) kokonaisuutena ja osaa suunnitella opintojaan eteenpäin kohti maisteriopintoja.

Sisältö

Tiedonhankintataitojen syventäminen ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet; hyvä tieteellinen käytäntö; tutkimussuunnitelman ja seminaarityön laatiminen, niiden suullinen esittely ja toisen opiskelijan työn opponointi; seminaarityön työstäminen kandidaatintutkielmaksi; kypsyysnäytteen kirjoittaminen; osallistuminen kandidaattivaiheen HOPS-ohjaukseen.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari I  Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Kandidaatintutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö 
ruotsiksi
Kypsyysnäyte  Näyttökoe 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Seminaari ja kandidaatintutkielma arvoidaan asteikolla 1-5; kypsyynäyte asteikolla hyväksytty-hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkielmiin liittyviä ohjeita on julkaistu yksikön verkkosivuilla ja kandidaatintutkielman arviointiperusteet tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö