x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENP3 Suullinen viestintä I 5 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy keskustelemaan arkipäivän tilanteisiin liittyvistä aiheista, käyttämään opintojaksolla käsiteltyjen teemojen perussanastoa, osaa ilmaista itseään venäjäksi, osaa reagoida erilaisissa puhetilanteissa, osaa hakea itselleen tarpeellista tietoa ja täydentää itsenäisesti sanavarastoaan, osaa keskustella tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, arvioida omaa suullista kielitaitoansa ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija tuntee venäjän fonetiikan peruskäsitteet ja venäjän kielen foneettisen rakenteen, pystyy tuottamaan oikein venäjän äänteet ja perusintonaatiot sekä osaa translitteroida venäläisiä sanoja, ymmärtää ääntämisen merkityksen osana sujuvaa suullista viestintää.

Sisältö

Harjoitellaan arkipäivän puhetilanteita ja laajennetaan sanavarastoa. Harjoitellaan ryhmätyötaitoja ja pidetään suullisia esityksiä venäjän kielellä. Fonetiikan osalta perehdytään venäjän äännejärjestelmään, keskeisiin foneettisiin lakeihin, sanapainoon ja intonaatiotyyppeihin. Harjoitellaan foneettista tarkekirjoitusta. Fonetiikan harjoituksissa kiinnitetään erityistä huomiota suomalaisille vaikeiden äänteiden tuottamiseen, äänteiden reduktioon ja sanapainoon.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Keskusteluharjoitukset  Osallistuminen opetukseen  3 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Fonetiikka  Osallistuminen opetukseen  2 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana muodostuu osasuoritusten painotetusta keskiarvosta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Fonetiikan teoria: Kirjallisuuslista löytyy tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö