x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASMONI3 Opetuksen suunnittelu 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- saa keinoja oppilaiden moninaisuuden huomioon ottamiseen opetuksen suunnittelussa
- ymmärtää suomalaista opetussuunnitelma-ajattelua monikielisen opetuksen taustalla
- saa valmiuksia opetussuunnitelman soveltamiseen ja kehittämiseen

Sisältö

Kurssilla perehdytään suomalaiseen opetussuunnitelmajärjestelmään ja opetussuunnitelmiin sekä monikielisen opetuksen taustaan Suomessa. Oppilaiden äidinkielen opetuksen suunnitteluun liittyen käsitellään oppimisprosessiin vaikuttavia tekijöitä, perehdytään oppimisedellytysten diagnosointiin, käytettävissä oleviin tukitoimiin ja kielellisten erityisvaikeuksien tunnistamiseen sekä oppijan kasvuprosessia tukevan arvioinnin peruslähtökohtiin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Yleisein kielitutkinnon taso 4

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 0 t 12 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osallistuminen opetukseen ja vaadittavien harjoitustöiden tekeminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A. 2010. Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Helsinki: PS-kustannus. (Soveltuvin osin)

Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi.

Latomaa, S. (toim.) 2007. Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. (Soveltuvin osin)

Nissilä, L. & Sarlin, H-M. (toim.) 2009. Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet. Helsinki: Opetushallitus. (Soveltuvin osin)

Oja, S. (toim.) 2012. Kaikille kelpo koulu: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Jyväskylä: PS-kustannus.   

Opetushallituksen Arviointi-sivut soveltuvin osin

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/perusopetuksen_oppilaan_arviointi

Lisäksi hyödynnetään ajankohtaisia artikkeleita ja muita teemaan liittyviä aineistoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö