x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot 3 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/EDU
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hahmottaa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman rakenteen, päämäärät ja opiskelumahdollisuudet (mm. valinnaiset, ulkomailla suoritettavat, JOO-opinnot)
- osaa suunnitella ja arvioida omaa opiskeluaan ja oppimistaan
- hallitsee opiskelutekniikan ja tieteellisen tiedonhankinnan perustaitoja
- ymmärtää lähdekritiikkiä ja sen merkitystä painetuissa ja digitaalisissa aineistoissa
- ymmärtää tutkimuseettisiä periaatteita ja tekijänoikeuksia sekä akateemisia viittaus-, lainaus- ja jakamiskäytäntöjä

Sisältö

Opintojakso jakautuu kahteen osaan:
1) HOPS-työskentely (2 op)
2) Kasvatustieteellinen luku- ja kirjoitustaito (1 op)

HOPS-työskentelyssä (2 op) opiskelijat perehtyvät opintoihin, opiskeluympäristöön, opintojen suunnitteluun, opiskelu- ja ohjausprosesseihin sekä tukipalveluihin. Työskentelyyn sisältyy kasvatusalan asiantuntijoiden ammatillista kehittymistä tukeva puhetekniikan ja äänenhuollon osio. Hakukohteittain jaetuissa ryhmissä käsitellään kasvatus- ja opetusalan asiantuntijuuden, työelämän ja opiskelun ydinkysymyksiä. Opiskelijat perehtyvät vertaisvuorovaikutukseen, joka tukee oppimista.

Kasvatustieteellinen luku- ja kirjoitustaito (1 op) -osuudessa perehdytään tutkimuseettisiin periaatteisiin ja tekijänoikeuksiin sekä tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin, tutustutaan kasvatustieteellisiin artikkeleihin sekä laaditaan pienimuotoinen tieteellinen essee.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Tuntimäärät ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
HOPS-työskentely  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Suoritusmerkintä edellyttää läsnäoloa lähiopetuksissa sekä yliopiston kirjaston järjestämän tieteellisen tiedonhankinnan perusteiden suorittamista.

Lisätietoja 

Opintojakson aikana jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka toteutumista arvioidaan ja seurataan. Ryhmätyöskentely edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta.

Kasvatustieteellinen luku- ja kirjoitustaito  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kasvatustieteiden yksikön opinto-opas 2015-2018
Kasvatustieteiden yksikön opiskeluun liittyvät ohjeet
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeet

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö