x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVAR10 Kuvataidekasvatus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASVARA10 Kuvataidekasvatus 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso jakautuu kahteen osaan: kuvataidekasvatuksen perusteet 2 op ja kuvataidekasvatus 3 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista ja monipuolista, lasta kehittävän kuvataiteen opetusta lapselle/ lapsiryhmälle
- ymmärtää kuvataidekasvatuksen elämyksellisyyden ja prosessina rakentuvan taidekasvatuksen luonteen sekä toiminnan eheyttämisen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
- ymmärtää kuvallisen ajattelun, havaintokyvyn ja luovuuden tärkeyden visuaalisessa kulttuurissa ja esteettisessä ympäristössä elävälle ja toimivalle lapselle
- osaa käyttää taidemuseoita, näyttelyitä ja ympäristöä osana kuvataidekasvatusta

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukevaan kuvataidekasvatukseen, lapsen kuvataiteelliseen kehitykseen sekä kuvataiteellisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä. Kuvataideopintoja kokoavasta esittelystä ja oman oppimisen systemaattisesta dokumentoinnista ja arvioinnista opiskelija tekee prosessiportfolion, jonka tavoitteena on vahvistaa pedagogista ajattelua ja kuvataiteen oppimisprosessin luonteen ymmärrystä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Pienryhmäopetus 40 t 0 t
Itsenäinen työskentely 87 t 0 t

Kuvataidekasvatuksen perusteet: harjoitukset 20 t
Kuvataidekasvatus: luennot 8 t, harjoitukset 20 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kuvataiteen perusteet  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Hyväksytty suoritus edellyttää portfolion kokoamista harjoitustöiden ja luentojen sisällöistä.

Kuvataidekasvatus  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arvosana määräytyy kirjallisen ryhmä-/yksilötentin perusteella. Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista opetukseen sekä hyväksytty portfolio.

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen. Luentojen ja kirjallisuuden tenttimistavoista sovitaan kurssin alussa. Kuvaamataidon portfolio.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Rusanen, S. & Torkki, K. 2000. Minusta jää jälki. Teoksessa S. Karppinen, A. Puurula & I. Ruokonen. Elämysten alkupoluilla. Lähtökohtia alle 3-vuotiaiden taidekasvatukseen. Finn Lectura. Sivut 43–52.
Rusanen, S. & Torkki, K. 2001. Mistä on lapsen kuvat tehty. Teoksessa S. Karppinen, A. Puurula & I. Ruokonen. Taiteen ja leikin lumous. 4–8 -vuotiaiden lasten taito- ja taidekasvatus. Tammer-Paino. Sivut 88–105.
Rusanen, S., Kuusela, M., Rintakorpi, K. & Torkki, K. 2014. Musta tuntuu punaiselta. Kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Livonia Print.

Ajankohtaiset artikkelit
Luentomateriaali
Mahdollisesti erikseen sovittava kirjallisuus

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö