x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE8.1 Liikunta pedagogisena ilmiönä 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- jäsentää liikuntapedagogiikan keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä ja osaa arvioida näitä kriittisesti
- ymmärtää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vaatimuksen koulun liikuntakasvatuksen lähtökohtana ja osaa tästä lähtökohdasta käsin järjestää turvallista, toiminnallista ja onnistumista tuottavaa liikuntakasvatusta erilaisissa oppimisympäristöissä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään liikuntapedagogisiin kysymyksiin teoriassa ja käytännön sovelluksissa. Tavoitteena on säilyttävän liikuntakulttuurin sijaan tarkastella vaihtoehtoisia tapoja liikuntakasvatuksen toteutuksessa. Kokonaisuus jakautuu yhden lukukauden mittaisiin kokonaisuuksiin seuraavasti: A Liikunnan ainedidaktiikka, tanssi, suunnistus, mailapelit, taaksesyöttöpelit, käsipallo (5 op) ja B Hiihto, koripallo, kunto- ja välinevoimistelu, vesiliikunta (5 op).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 76 t 0 t
Itsenäinen työskentely 171 t 0 t
Seminaari 23 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
A Liikunnan ainedidaktiikka  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opintojaksoon kuuluvat liikuntamuodot ovat tanssi, suunnistus, mailapelit, taaksesyöttöpelit ja käsipallo

B Liikunnan vaihtevat ympäristöt  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opintojaksoon kuuluvat liikuntamuodot ovat hiihto, koripallo, pesäpallo, kunto- ja välinevoimistelu ja vesiliikunta

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Tenttien hyväksytty suoritus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojaksolla arvioidaan liikunta- ja pedagogisia taitoja sekä liikuntatietoutta erilaisin arviointitavoin. Opintojakson arvosana määräytyy eri liikuntamuotojen arvosanojen sekä tenttien muodostamasta keskiarvosta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaakkola, T. Liukkonen, J. ja Sääkslahti, A. (toim.) 2013. Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

Muu oheiskirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö