x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA8 Aikuiskasvatus ja työelämä 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Aineopintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää työelämän ja aikuiskasvatuksen tehtäväkentän haasteita sekä niiden yhteiskunnallisia, taloudellisia ja organisatorisia reunaehtoja,
- tiedostaa työelämän ja aikuiskasvatuksen tasa-arvon merkityksen ja aikuisten oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien eroja ja
- tuntee aikuiskasvatuksen ja työssä oppimisen muotoja eri työ- ja ammattialoilla ja erilaisissa organisaatioissa.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan aikuiskasvatuksen tehtäviä ja työelämän ajankohtaisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteina ovat koulutuksen ja aikuiskasvatuksen eri muodot ja kontekstit sekä aikuisten mahdollisuudet itsensä kehittämiseen koulutuksessa ja työssä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t
Lukupiiri
Kirjatentti

Seminaariin kuuluvat lukupiirit. Kirjallisuus suoritetaan lukupiireissä kurssilla sovittavin osin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari ja lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Vaihtoehtoinen suoritustapa muille opiskelijoille: kirjatentti (4 teosta)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuustentissä suoritetaan seuraavat teokset:

Illeris, K. 2013. Transformative Learning and Identity. Routledge.  

sekä kolme teosta seuraavista:

Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (toim.) 2013. Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Gaudeamus.    

Eteläpelto, A., Heiskanen, T. & Collin, K. (toim.) 2011. Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa. Kansanvalistusseura.

Rinne, R. & Jauhiainen, A. (toim.) 2011. Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. Kansanvalistusseura.    

Tikkamäki, K. 2006. Työn ja organisaation muutoksissa oppiminen. TUP. Verkossa osoitteessa: http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6650-0.pdf

Toom, A., Onnismaa J. & Kajanto, A. (toim.) 2008. Hiljainen tieto: tietämistä, toimimista, taitavuutta. Kansanvalistusseura.

Wrede, S. & Nordberg, C. (toim.) 2010. Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Palmenia, Helsinki University Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö