x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tiedostaa yhteiskunnan, kasvatuksen ja koulutuksen rakenteita ja käytäntöjä, joiden kautta erilaisuus muuntuu eriarvoisuudeksi,
- tunnistaa yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja elinikäisen oppimisen eri vaiheissa ja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa,
- ymmärtää oman ajattelunsa ja toimintansa merkityksen yhdenvertaisuuden edistämisessä ja
- osaa kyseenalaistaa eriarvoisuutta tuottavia rakenteita ja käytäntöjä ja vaikuttaa niiden muuttamiseen.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnallisen vallankäytön mekanismeja ja miten normaalin määrittelyllä tuotetaan eroja ja jakoja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa elinikäisen oppimisen eri vaiheissa. Tarkoitus on perehtyä erilaisiin yhteiskunnallisiin eroihin, kuten yhteiskuntaluokkaan, sukupuoleen ja etnisyyteen ja niihin liittyviin eriarvoistaviin prosesseihin eri toimintaympäristöissä, rakenteissa ja käytännöissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 103 t 0 t
Lukupiiri 0 t 12 t

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille orientoivat luennot, lukupiirityöskentely ja päätöskeskustelut. Kirjallisuus suoritetaan lukupiireissä sovittavin osin ja siitä sovitaan kurssin alkaessa.

Vaihtoehtoinen suoritusmuoto muiden yksiköiden opiskelijoille: kirjallisuuden tenttiminen (4 teosta). Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentissä kaikki tenttivät:

Kaisto, J. & Pyykkönen, M. (toim.) 2010. Hallintavalta. Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. Gaudeamus.

Lisäksi valitaan kolme teosta seuraavista:

Erola, J. (toim.) 2010. Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa. Gaudeamus.

Eteläpelto, A. Heiskanen, T. & Collin, K. (toim.) 2011. Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa. Kansanvalistusseura.

Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. 2005. Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Vastapaino.

Lempiäinen, Kirsti & Silvasti, Tiina (toim.) 2014.  Eriarvoisuuden rakenteet. Haurastuvat työmarkkinat Suomessa. Vastapaino.

Ojala, H., Palmu, T. & Saarinen, J. (toim.) 2009. Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Vastapaino.

Pitkänen, P. (toim.) 2011. Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Vastapaino.

Tolonen, T. (toim.) 2008. Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Vastapaino.

Skeggs, B. 2014. Elävä luokka. Vastapaino tai Skeggs, B. 2004. Class, Self, Culture. Routledge.

Van Galen, J. A. & Noblit G.W. (eds.) 2007. Late to Class. Social Class and Schooling in the New Economy. State University of New York Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö