x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- sisäistää tieteellisen tutkimuksen laadinnan työskentelyvaiheet toteuttaessaan omaa opinnäytetyötään
- osaa asettaa teoreettisen viitekehyksen perusteella tutkimustehtävän ja hankkii relevantin havaintoaineiston
- kykenee havaintoaineistoa analysoimalla ja tulkitsemalla vastaamaan tutkimustehtävään ja nivomaan sen teoreettiseen viitekehykseen
- osaa laatia tutkimusraportin ja arvioida onnistumistaan opinnäytetyön laadinnassa

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tekee tutkimuksen kandidaatintutkinnossa vaadittavaksi opinnäytetyöksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 241 t 0 t
Seminaari 29 t 0 t

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat: tiedonhankintataidot 4 h (osa Yleiset opiskeluvalmiudet -opintokokonaisuutta)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
kypsyysnäyte tutkinto-ohjelman omilla opiskelijoilla  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kandidaatintutkielmaa tukevaa kirjallisuutta

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö