x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä 4 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
? ymmärtää teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa sekä kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet ja tavoitteena olevan tiedon luonteen
? hallitsee kvalitatiivisen tutkimuksen keskeiset tutkimusotteet ja niihin liittyvät aineiston hankinnan, analysoinnin ja tulkinnan periaatteet
? tuntee laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kvalitatiivisen tutkimuksen lähestymistapoihin sekä laadullisen tutkimuksen aineiston analysointiin ja tulkintaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 84 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitukset  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe 
suomeksi

Muut opiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös näyttökokeella, mikäli heillä on osoittaa vastaava harjoituskurssi toisesta oppiaineesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona aihepiiriin soveltuvaa kirjallisuutta

Opetusmonisteita

Muita ajankohtaisia artikkeleita ja aineistoja

Varantola, K. ym. (toim) 2013. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Verkossa osoitteessa: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö