x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat 2 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa metodologista ajattelua ja ihmistieteellisen tutkimuksen erityispiirteitä sekä tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen ja erilaiset tiedonintressit
- hahmottaa kasvatustieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja tutkimusotteita sekä teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin tutkimuksessa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tieteellisen tutkimuksen yleispiirteisiin ja kasvatustieteellisen tutkimuksen erityispiirteisiin sekä kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten lähestymistapojen perusteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja kirjallinen tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Jälkimmäisessä suoritusvaihtoehdossa kirjallisuus tentitään lisättynä teoksella Viinamäki, L. & Saari, E. 2007. Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Helsinki: Tammi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Borg, S. ym. 2009. KvantiMOTV – Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Verkossa osoitteessa: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html (soveltuvin osin)

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2009. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Verkossa osoitteessa: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/

Varantola, K. ym. (toim) 2013. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Verkossa osoitteessa: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö