x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVAR2 Erilaisuuden kohtaaminen ja inklusiivinen varhaiskasvatus 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso jakaantuu kahteen osioon: Erilaisuudesta moninaisuuteen (2 op) sekä Inklusiivinen varhaiskasvatus (3op).

Osaamistavoitteet

Erilaisuudesta moninaisuuteen:
Opiskelija
- ymmärtää lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kulttuurisen moninaisuuden
- osaa ottaa huomioon yksittäiset lapset ainutlaatuisina yksilöinä ja yhteisönsä jäsenenä
- edistää demokraattisia arvoja ja kaikkien osallisuutta
- ymmärtää minkälaisia tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia kasvattaja tarvitsee monikulttuurisessa kontekstissa


Inklusiivinen varhaiskasvatus:
Opiskelija
- ymmärtää ja osaa soveltaa toiminnassaan lasten yksilöllisyyttä ja yksilöllisiä tuen tarpeita
- on omaksunut sekä inklusiivisen varhaiskasvatuksen että kasvun ja oppimisen tuen perusteita
- tiedostaa toimintaympäristön muuttamisen merkityksen sekä lasten yksilöllisten että kaikille lapsille yhteisten toimintojen ja oppimisen mahdollistamisessa.

Sisältö

Erilaisuudesta moninaisuuteen: Opintojaksolla käsitellään erilaisuutta kulttuurisena moninaisuutena ja sen kohtaamista kasvatusinstituutioissa. Lisäksi perehdytään kasvattajan interkulttuurisiin valmiuksiin ja niiden kehittämiseen.

Inklusiivinen varhaiskasvatus: Inklusiivisen varhaiskasvatuksen, varhaisvuosien erityiskasvatuksen sekä esiopetuksen kasvun ja oppimisen tuen perusteet ja käytännöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Pienryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 101 t 0 t

Erilaisuudesta moninaisuuteen: harjoitukset 12 h.

Inklusiivinen varhaiskasvatus: luennot 10 h, harjoitukset 12 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Erilaisuudesta moninaisuuteen  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 

Hyväksytty, täydennettävä.

Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen ja luentopäiväkirjan laatiminen.

Inklusiivinen varhaiskasvatus  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen ja kirjallisuustentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Green, V. & Cherrington, S. (eds.). 2010. Delving into diverisity: An international exploration of issues of diversity in education. Nova Science Publishers, Inc. EBSCO Publishing. Verkossa osoitteessa: http://web.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/nlebk_373018_AN?sid=b3513866-fe28-4785-83fa-737d3f665fdf@sessionmgr111&vid=5

Artikkelit sopimuksen mukaan 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö