x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOM6 Biologia ja ympäristötieto 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Biologian ja maantieteen perusteet (3 op)
Opiskelija
- hallitsee tutkivan oppimisen taidot perusopetuksessa,
- hallitsee ihmisen biologian sekä ekologian ja evoluution perusteet,
- hallitsee maantieteen, kartografian ja paikkatiedon perusteet,
- hallitsee luokkatyöskentelynä biologian
tutkimusvälineiden käyttöön, eri eliöryhmiin sekä ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin,
- hallitsee maantieteellinen syysuhdeajattelun,
- hallitsee ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteisiin ja opetussuunnitelmaan

Biologian kenttäkurssi (2 op)
Opiskelija
- hallitsee perusopetuksen opettajalta vaadittavan luonnontuntemuksen sekä valmiudet ympäristö- ja luonnontiedon opettamiseen maastossa.

Sisältö

Biologian ja maantieteen perusteet (3 op)
Opintojaksolla perehdytään ympäristö- ja luonnontiedon toiminnalliseen opettamiseen tarvittaviin taitoihin perusopetuksessa.
Opinnoissa harjoitellaan tutkimusvälineiden käyttöä sekä tiedon hankintaa, jäsentämistä ja kuvaamista. Biologiassa perehdytään aktiivisen oppimisen menetelmin mm. eri eliöryhmiin sekä ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin.
Maantiedossa perehdytään mm. kartan ja paikkatiedon perusteisiin ja graafisiin esityksiin sekä tutustutaan maantiedon opetusmenetelmiin.

Biologian kenttäkurssi (2 op)
Kurssilla retkeillään maastossa. Perehdytään kasvilajistoon ja kasvien tutkimusmenetelmiin sekä kerätään ja tunnistetaan kasveja. Tutkitaan selkärangattomia maastossa ja tutustutaan selkärangattomien preparointimenetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Pienryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 97 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Biologian kenttäkurssi  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen kenttäkurssille sekä siihen kuuluvaan lajintuntemustenttiin, jossa on tunnistettava kasvi- ja  eläinlajeja.

Biologian ja maantieteen perusteet  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen pienryhmäopetukseen ja harjoitustöihin, joiden kuulustelut hyväksytysti suoritettu sekä biologian ja maantieteen osuuden loppukuulustelun suorittaminen.

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Biologian ja maantieteen perusteet

Cantell, H., Ympäristökasvatuksen käsikirja. Opetus 2004. PS Kustannus.

Cantell, H., Rikkinen H. & Tani S. 2007. Maailma minussa - minä maailmassa - maantieteen opettajan käsikirja. Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Studia Paedagogica 33.

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö