x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOM5 Matemaattiset aineet 8 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää lukukäsitteiden, laskutoimitusten, lukujärjestelmien perusteet koulumatematiikassa sekä tutustuu keskeisimpiin toimintamateriaaleihin niiden havainnollistamisessa
- ymmärtää koulugeometrian keskeiset käsitteet ja niiden väliset yhteydet sekä osaa toiminnallisia työtapoja niiden havainnollistamiseen.

Fysiikka ja kemia
Opiskelija
- ymmärtää aineen ja siitä muodostuvan maailmankaikkeuden rakentumisperiaatteen makro- ja mikrotasolla
- osaa käyttää perusopetukseen sisältyvän fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä tarkoituksenmukaisesti ja ymmärtää niiden välisiä suhteita
- osaa havainnoida, kuvata ja selittää luonnon ilmiöitä fysiikan ja kemian käsittein
- osaa hankkia tietoa oma-aloitteisesti ja arvioida sen luotettavuutta
- hahmottaa fysiikan ja kemian keskeiset sisällöt kokeellisen työskentelyn kautta
- osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia töitä ja ymmärtää niiden merkityksen osana opettavaa ainetta
- osaa työskennellä turvallisesti
- ymmärtää fysiikan ja kemian didaktisia erityispiirteitä ja kasvatuksellisia tavoitteita.

Loogisesta ajattelusta automaatioon
- opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee logiikan, automaation ja ohjelmoinnin peruskäsitteet

Sisältö

1. Johdatus lukukäsitteeseen ja toimintamateriaalit: Kurssilla käsitellään peruskoulun matematiikan opetuksessa esiin tulevat lukujoukot ja niihin liittyvät aritmeettiset laskuoperaatiot sekä lukujen keskeisiä ominaisuuksia. Paikkajärjestelmän idean yhteydessä tutustutaan lukujärjestelmiin. Ongelmanratkaisu matematiikan tehtävien ratkaisuprosessina tulee esille harjoituksissa. Kurssilla käydään läpi keskeisiin lukukäsitteiden ja laskutoimitusten havainnollistamiseen tarkoitettujen konkreettisten ja virtuaalisten toimintamateriaaleiden käyttö.
2. Koulugeometria: Kurssilla käydään läpi yhteistoiminnallisesti tasogeometrian ja avaruusgeometrian keskeiset käsitteet sekä niiden toiminnallinen havainnollistaminen.
3. Fysiikka ja kemia: Kurssilla käsitellää energian ja vuorovaikutuksen käsiteitä sekä mekaniikkaa, ääntä ja valoa, lämpöilmiöitä, sähköoppia, erilaisten aineiden, erityisesti ilman ja veden ominaisuuksia ja aineen palamista. Perehdytään fysiikan ja kemian perustyötapoihin, erityisesti kokeellisuuteen. Käsitteenmuodostukseen perehdytään ilmiöpohjaisesti.
4. Loogisesta ajattelusta automaatioon: Opintojakson aikana käydään läpi logiikan, algoritmien ja ohjelmoinnin peruskäsitteitä teoreettisten ja käytännön esimerkkien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Pienryhmäopetus 42 t 0 t
Itsenäinen työskentely 137 t 0 t
Harjoitukset 15 t 0 t

1. Johdatus lukukäsitteeseen (3 op): luento 12 t, harjoitukset 15 t
2. Koulugeometria (2op): pienryhmätyöskentely 18 t
3. Fysiikka ja kemia (2 op): luento 6 t, pienryhmäopetus 18 t
4. Loogisesta ajattelusta automaatioon (1 op): luento 4 t, pienryhmäopetus 6 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Johdatus lukukäsitteeseen ja toimintamateriaalit  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen opetukseen ja tentti sekä näyttökoe toimintamateriaaleista.

Koulugeometria  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Osallistuminen opetukseen ja harjoitusten suorituksista sekä itsenäisestä tiedonhausta koostettu portfolio.

Fysiikka ja kemia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, kirjallinen työskentely. Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen. Opiskelijat tekevät harjoitustöitä, joihin opintopäiväkirja pohjautuu. Kirjallisen opintopäiväkirjan muoto ja käytettävä ajankohtainen oheismateriaali sovitaan kurssilla.

Loogisesta ajattelusta automaatioon  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

 Osallistuminen opetukseen ja pienryhmäharjoituksiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Johdatus lukukäsitteeseen: opetusmoniste
2. Koulugeometria: opetusmoniste
3. Fysiikka ja kemia:

Makkonen, T. & Sihvonen, P. 1998. Iloa ilmiöistä. Opetushallitus. Verkossa osoitteessa: http://www.oph.fi/julkaisut/1998/iloa_ilmioista

Astel Perusopetuksen 5. ja 6. luokkalaisille sekä opettajille tarkoitettu fysiikan ja kemian verkko-oppimateriaali. Verkossa osoitteessa: http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/astel

Muu materiaali sopimuksen mukaan

4. Loogisesta ajattelusta automaatioon: opetusmonisteita ja aiheeseen liittyviä artikkeleita

Ajankohtaisia artikkeleita

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö