x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOM2 Kieli ja kielentäminen 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASLUOM2 Kieli ja kielentäminen 5 op

Yleiskuvaus

Kurssi liittyy sekä äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikkaan että matematiikan didaktiikkaan. Lisäksi kurssissa on oppiaineita integroivia osuuksia.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää oppimiskontekstien kielisysteemejä ja osaa hyödyntää niitä ohjatessaan oppilaita kielitietoisuuteen ja matemaattisen ajattelun ilmaisuun
- tunnistaa suomen kielen keskeisimpiä rakenteita sekä niiden merkityksiä eri kielenkäyttötilanteissa
- osaa hyödyntää kielentämistä ja muita pedagogisia sovelluksia äidinkielen ja matematiikan opetuksen suunnittelussa, ohjaamisessa ja arvioinnissa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin kielisysteemeihin ja kielenmuotoihin sekä niiden tietoiseen hyödyntämiseen äidinkielen ja matematiikan opetuksessa. Jaksolla käsitellään, miten matematiikan käsitteille voidaan antaa merkityksiä luonnollisella kielellä, kuviokielellä ja symbolikielellä. Opintojaksolla perehdytään siihen, miten oppilasta voidaan ohjata kielen havainnointiin ja miten oppilaan kielitietoisuutta ja monikielisyyttä vahvistetaan. Kielitietoisuutta ja kielentämistä tarkastellaan muun muassa opetussuunnitelmien, oppimateriaalien ja arvioinnin kannalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Pienryhmäopetus 21 t 0 t
Itsenäinen työskentely 89 t 0 t
Seminaari 3 t 0 t
Kirjatentti 4 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, kurssityö ja tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alho, I. & Kauppinen, A. 2006. Käyttökielioppi. (soveltuvin osin)

Joutsenlahti, J. & Kulju, P. 2010. Kieliteoreettinen lähestymistapa koulumatematiikan sanallisiin tehtäviin ja niiden kielennettyihin ratkaisuihin. Teoksessa Eero Ropo, Harry Silfverberg & Tiina Soini (toim.), Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat. Ainedidaktiikan symposiumi Tampereella 13.2.2009. Tampereen yliopisto. Sivut 77-90 . (Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A 31). Verkossa osoitteessa http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8011-9

Kulju, P. & Joutsenlahti, J. 2010. Mitä annettavaa äidinkielellä ja matematiikalla oppiaineina voisi olla toisilleen? Teoksessa Eero Ropo, Harry Silfverberg & Tiina Soini (toim.) Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat. Ainedidaktiikan symposiumi Tampereella 13.2.2009. Tampereen yliopisto. 2010. Sivut 163-178. (Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A 31).Verkossa osoitteessa http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8011-9.

Räsänen, P. & Joutsenlahti, J. 2015. Matematiikan opetus ja oppiminen. Niilo Mäki Instituutti.

Ajankohtaisia artikkeleita

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö