x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja keskeiset tutkimusmenetelmät, tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja kasvatustieteiden tyypillisimmät tutkimuskohteet
- osaa hakea tutkimustietoa ja arvioida sitä kriittisesti
- tunnistaa tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä ja tietää tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tieteellisen toiminnan perusteisiin, tutkimuksen tekemiseen sekä kasvatustieteiden metodologian ja menetelmien peruskysymyksiin. Opintojaksolla käsitellään kasvatustieteellisen tutkimuksen lähtökohtia, kysymyksenasetteluja, tutkimusmenetelmiä, tutkimusetiikkaa sekä tutkimuksen raportointia ja tutkimustulosten kriittistä arviointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 12 t
Pienryhmäopetus 0 t 9 t
Itsenäinen työskentely 0 t 114 t

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena, joka sisältää luentoja, niihin perustuvia tehtäviä ja kirjallisuustentin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Pienryhmäopetus verkko-opintoina sisältäen luentoja ja niihin perustuvia tehtäviä  Harjoitustyö(t)  3 op
suomeksi
Kirjatentti  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Raporttitentti  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Introductory session (2 hours) for book exams will be organized in the beginning of both semesters.  Kirjallinen tentti  5 op
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luentotallenteet, kirjallisuus, harjoitustehtävät, pienryhmäopetus tai verkkotyöskentely.  Harjoitustyö(t)  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Vaihtoehtoinen suoritusmuoto muille opiskelijoille (raporttitentti, 5 op): opiskelijat, jotka ovat jossakin kasvatustieteiden lähitieteissä suorittaneet vastaavansisältöisen ja -laajuisen tutkimuskurssin, voivat suorittaa kurssin tenttimällä kolme kasvatustieteellistä tutkimusta.

TTY:N JA TAMKin opiskelijat kuuluvat "Muut opiskelijat" -ryhmään. Eri opiskelijaryhmien tarkat suoritusvaihtoehdot täsmennetään opintojakson alussa julkaistavassa suoritusohjeessa.

Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijaryhmien (lähi-, monimuoto- tai verkko-opinnot) suoritustavat täsmennetään opintojakson alkaessa suoritusohjeessa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Verkossa e-kurssikirjana.

Kakkuri-Knuuttila, M-L. & Heinilahti, K. 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus. Verkossa e-kurssikirjana.

Vilkka, H. 2007. Tutki ja Mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Tammi. Verkossa osoitteessa:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0099-9

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden perusopinnot (Yhteiset opinnot/EDU)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö