x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee ihmisen kasvun, identiteetin kehittymisen ja elämänkulun peruskäsitteet ja -prosessit sekä
- ymmärtää ja pystyy kuvaamaan niitä kasvatuspsykologian ja ?sosiologian näkökulmista.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan ihmisen kasvuun, kehitykseen ja elämänkulkuun erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen ympäristöissä.

Opintojakson tiedetausta: kasvatuspsykologia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 9 t 0 t
Itsenäinen työskentely 114 t 0 t

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat osallistuvat luento-opetuksen lisäksi pienryhmäopetukseen (max 9 t) hakukohteittain omissa ryhmissään (elokas, lo, vk).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Pienryhmäopetus (sis. kirjallisen työn)  Harjoitustyö(t)  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjatentti opiskelijoille, jotka eivät osallistu pienryhmäopetukseen (TaY, TTY, TAMK)  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Introductory session (2 hours) for book exams will be organized in the beginning of both semesters.  Kirjallinen tentti  5 op
englanniksi

Vaihtoehto 1: kasvatustieteiden yksikön tutkinto-opiskelijat (luennot, luentotentti ja pienryhmä)

Vaihtoehto 2: kasvatustieteiden perusopintoja valinnaisina opintoina suorittavat TaY:n, TTY:n ja TAMKin opiskelijat (luennot, luentotentti ja kirjallisuustentti)

TTY:N JA TAMKin opiskelijat kuuluvat "Muut opiskelijat" -ryhmään. Eri opiskelijaryhmien tarkat suoritusvaihtoehdot täsmennetään opintojakson alussa julkaistavassa suoritusohjeessa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalin käytöstä ja suoritustavoista sovitaan opintojaksolla.

Anttila, A-H., Kuussaari, K. & Puhakka, T.  (toim.) 2010. Ohipuhuttu nuoruus?. Nuorten elinolot -vuosikirja. Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta. Verkossa osoitteessa: http://www.julkari.fi/handle/10024/80119

Dunderfelt, T. 1997. Elämänkaaripsykologia. Lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. WSOY.

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., Ruoppila, I. 2006. Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY.

Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.) 2001. Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. Vastapaino.

Kronkvist E-L. & Pulkkinen, M-L. 2007. Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. WSOY.

Lehtinen, E. Kuusinen, J., Vauras, M. 2006. Kasvatuspsykologia. WSOY.

Artikkeleita kansainvälisistä ja kotimaisista tieteellisistä aikakauslehdistä.

Pienryhmissä lisäksi käytettäväksi:

Harinen, P. (toim.) 2003. Kamppailuja jäsenyyksistä. Etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa. Nuorisotutkimusverkosto.

Martikainen, T. ja Haikkola, L. (toim.) 2010. Maahanmuutto ja sukupolvet. SKS.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden perusopinnot (Yhteiset opinnot/EDU)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö