x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kasvatus- ja koulutusjärjestelmän peruspiirteet sekä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen osana yhteiskuntaa ja kulttuuria,
- tuntee yhteiskunnan tämänhetkiset muutostrendit ja ymmärtää, mitä yksilön ja yhteiskunnan suhteen muutokset ovat merkinneet yksilön asemalle sekä kasvatukselle ja koulutusinstituutioille.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kasvatuksen ja koulutuksen peruskysymyksiin ja -rakenteisiin niiden yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä sekä tarkastellaan sitä, mitä yksilön ja yhteiskunnan suhteen muutokset ovat merkinneet kasvatukselle ja koulutusinstituutioille.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 120 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjatentti  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Introductory session (2 hours) for book exams will be organized in the beginning of both semesters.  Kirjallinen tentti  5 op
englanniksi

TTY:N JA TAMKin opiskelijat kuuluvat "Muut opiskelijat" -ryhmään. Eri opiskelijaryhmien tarkat suoritusvaihtoehdot täsmennetään opintojakson alussa julkaistavassa suoritusohjeessa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalin käytöstä ja suoritustavoista sovitaan opintojaksolla.

Aittola, T. (toim.) 2012. Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Gaudeamus.

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, K. 2013 (tai 2006). Kasvatussosiologia. PS-kustannus.

Salminen, J. 2012. Koulun pirulliset dilemmat. Teos.

Sennett, R. 2007. Uuden kapitalismin kulttuuri. Vastapaino.

Suoranta, J. ym. 2008 (2. korjattu ja uudistettu painos). Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Artikkeleita kansainvälisistä ja kotimaisista tieteellisistä aikakauslehdistä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden perusopinnot (Yhteiset opinnot/EDU)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö