x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKOS26 Korkeakouluhallinnon juridiikka 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Sisältää osiot "6A Korkeakoululainsäädäntö ja yleishallinto-oikeus korkeakouluissa 5op" sekä "6B Työoikeus korkeakouluissa 5op".

Osaamistavoitteet

6A: Opiskelija tuntee keskeiset hallintotoimintaa koskevat menettelytavat, oikeussuojajärjestelmän pääpiirteet ja korkeakoululainsäädännön erityiskysymykset sekä osaa soveltaa niitä korkeakoulujen henkilöstöasioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

6B: Opiskelija tuntee työoikeuden perusteet sekä osaa soveltaa niitä valmistelussa ja päätöksenteossa.

Sisältö

6A:
- Korkeakoululainsäädäntö
- Hyvä hallinto ja hallintoasioiden käsittely
- Opiskelijoiden oikeusasema ja oikeusturva.

6B:
- Työsopimus- ja työehtosopimusoikeus korkeakouluissa
- Työsuhteen synty ja päättyminen, työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- Korkeakouluhenkilöstön perusoikeudet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
6A Essee  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

6A Korkeakoulujen sääntely ja hallinto-oikeus

6B Tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

6B Työoikeus korkeakouluissa

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
6A Tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

6A Korkeakoulujen sääntely ja hallinto-oikeus

6B Tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

6B Työoikeus korkeakouluissa

6A: Opintojakso suoritetaan joko essee-suorituksena tai tenttimällä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan edellytetään essee-suorituksen/tentin lisäksi osallistuvan myös jakson luennoille.

6B: Luennot, kirjallisuus ja säädökset tentitään yhtenä kokonaisuutena. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan edellytetään tentin lisäksi osallistuvan myös jakson luennoille.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

6A: Kirjallisuus

1) Miettinen – Muukkonen – Myrsky – Pohjolainen: Uusi yliopistolainsäädäntö 2009, s. 15–148, 203–246, 317–330.

2) Kosonen - Miettinen - Sutela - Turtiainen 2015: Ammattikorkeakoululaki, luennoitsijan osoittamat kohdat

3) Voutilainen: Yliopistojen asiakirjahallinnon oikeudellisia kysymyksiä. EDILEX 2010/31.

4) Luennoitsijan määrittelemät artikkelit

Säädökset (ajantasaisina)

Hallintolaki (434/2003)

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Yliopistolaki (558/2009)

Ammattikorkeakoululaki (932/2014)

6B: Kirjallisuus

1) Bruun – von Koskull: Työoikeuden perusteet 2011.

2) Miettinen – Muukkonen – Myrsky – Pohjolainen: Uusi yliopistolainsäädäntö 2009, s. 149–201.

3) Kosonen - Miettinen - Sutela - Turtiainen 2015: Ammattikorkeakoululaki, luennoitsijan osoittamat kohdat

4) Luennoitsijan määrittelemät artikkelit

Säädökset (ajantasaisina)

Työsopimuslaki (55/2001)

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta (609/1986)

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

Opintojakson ennakkolukemisto Husa - Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet - johdatus julkisoikeuteen 2008 (tai uudempi painos) luvut I, II ja V.

Lisätietoja

KOHA-opintoihin on erillinen haku.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu