x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Valtio-opin professorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielman kirjoitettuaan opiskelijalla on syvälliset ja laaja-alaiset tiedot tutkielmansa aihepiiristä. Opiskelija hallitsee tutkielmansa aihealueen käsitteistön, teoriat, metodit ja aineistot. Opiskelija kykenee teoriajohtoiseen empiiriseen analyysiin perustuvaan itsenäiseen tutkimukseen ja kriittiseen keskusteluun aikaisemman tutkimuksen kanssa. Opiskelija osaa sekä asemoida tutkielmansa politiikan tutkimuksen kenttään että arvioida tutkielmansa tulosten yhteiskunnallista merkitystä. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Opiskelijan itsenäiseen aihevalintaan perustuva tutkielma, jonka etenemisestä hänen on raportoitava työtä ohjaavalle professorille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö  40 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 

Kypsyysnäytteessä arvioidaan ainoastaan sisältö.

Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi, opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaiset hyvät tieteelliset käytännöt, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antamat ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasolla: https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/362455/htk_tutkintojen_opseissa_ohje_15102014.pdf/8c8044f5-b127-42b8-9ee8-9d99277d0877.

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi ohjaaja tarkastaa jokaisen pro gradu -tutkielman tekstit Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua.

1.8.2015 alkaen pro gradu -seminaari ja -tutkielma jakautuu neljään 10 opintopisteen osasuoritukseen. Seminaarin ohjaaja antaa tarkemmat ohjeet opintopisteiden kertymisestä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu